Стр.

Введеніе

3

Заговоръ и колдовство на Руси въ XVII и XVIII столѣтіяхъ

5-22

Сборникъ заговоровъ XVII вѣка

23-40

Заговоры на оружіе. (Разсмотрѣніе матеріала.)

41-59

Указатель именъ собственныхъ

60-63

This file was created

with BookDesigner program

[email protected]

15.01.2009