Молитва Пресвятой Богородице

Цари́це моя́ преблага́я, наде́ждо моя́ Богоро́дице, прия́телище си́рых и стра́нных предстáтельнице, скорбя́щих рáдосте, оби́димых покрови́тельнице! Зри́ши мою́ беду́, зри́ши мою́ скорбь, помози́ ми я́ко не́ мощну, окорми́ мя я́ко стрáнна. Оби́ду мою́ ве́си, разреши́ ту, я́ко во́ лиши: я́ко не и́мам ины́я по́мощи ра́зве Тебе, ни ины́я предстáтель ницы, ни благи́я уте́шительницы, то́кмо Тебе́, о Богомáти, я́ко да сохрани́ши мя и покры́еши во ве́ки веко́в. Ами́нь

Молитва святым благоверным князю Петру и княгине Февронии, Муромским чудотворцам

О вели́цыи уго́дницы Бо́жии и преди́внии чудотво́рцы благове́рнии кня́же Пе́тре и княги́не Февро́ние, гра́да Му́рома предста́тели и храни́тели, и о все́х на́с усе́рднии ко Го́споду моли́твенницы! К ва́м прибега́ем и ва́м мо́лимся с упова́нием кре́пким: принеси́те за на́с гре́шных святы́я моли́твы ва́ша ко Го́споду Бо́гу и испроси́те на́м у бла́гости Его́ вся́ благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мое, в до́брых де́лех преуспе́яние, ми́ра умире́ние, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, душа́м и телесе́м здра́вие и ве́чное спасе́ние. Исхода́тайствуйте у Царя́ Небе́снаго: ве́рных рабо́в Его́, в ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопию́щих к Нему́, многоболе́зный во́пль да услы́шит и да изведе́т от поги́бели живо́т на́ш. Испроси́те Це́ркви святе́й и все́й держа́ве Росси́йстей ми́р, тишину́ и благоустрое́ние, и все́м на́м житие́ благополу́чное и до́брую христиа́нскую кончи́ну. Огради́те оте́чество ва́ше, гра́д Му́ром, и вся́ гра́ды Росси́йския от вся́каго зла́ и вся́ правове́рныя лю́ди, к ва́м приходя́щия и моще́м покланя́ющияся, осени́те благода́тным де́йством благоприя́тных моли́тв ва́ших, и вся́ проше́ния и́х во бла́го испо́лните. Ей, чудотво́рцы святи́и! Не пре́зрите моли́тв на́ших, со умиле́нием ва́м возноси́мых, но бу́дите о на́с при́снии предста́тели ко Го́споду и сподо́бите на́с по́мощию ва́шею свято́ю спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати; да славосло́вим неизрече́нное человеколю́бие Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Память святых Петра и Февронии празднуется 25 июня / 8 июля, а также в день Собора Рязанских святых (10 / 23 июня) и в день Собора Владимирских святых (23 июня / 6 июля).

Молитва святому праведному отцу нашему Иоанну Кронштадтскому, читаемая в его обители

О вели́кий уго́дниче Христо́в, святы́й пра́ведный о́тче Иоа́нне Кроншта́дтский, па́стырю ди́вный, ско́рый помо́щниче и ми́лостивый предста́телю! Вознося́ славосло́вие Триеди́ному Бо́гу, ты моли́твенно взыва́л:

Имя Тебе́ – Любо́вь: не отве́ргни меня́, заблужда́ющагося.

Имя Тебе́ – Си́ла: укрепи́ меня́, изнемога́ющего и па́дающаго.

Имя Тебе́ – Свет: просвети́ ду́шу мою́, омраче́нную жите́йскими страстя́ми.

Имя Тебе́ – Мир: умири́ мяту́щуюся ду́шу мою́.

Ны́не благода́рная твоему́ предста́тельству всеросси́йская па́ства мо́лится тебе́: Христоимени́тый и пра́ведный уго́дниче Бо́жий! Любо́вию твое́ю озари́ нас, гре́шных и немощны́х, сподо́би нас принести́ досто́йные плоды́ покая́ния и неосужде́нно причаща́тися Христо́вых Та́ин. Си́лою твое́ю ве́ру в нас укрепи́, в моли́тве поддержи́, неду́ги и боле́зни исцели́, от напа́стей, враго́в, ви́димых и неви́димых, изба́ви.

Све́том ли́ка твоего́ служи́телей и предстоя́телей Алтаря́ Христо́ва на святы́е по́двиги па́стырского де́лания подви́гни, младе́нцем воспита́ние да́руй, ю́ное наста́ви, ста́рость поддержи́, святы́ни хра́мов и святы́е оби́тели озари́!

Умири́, чудотво́рче и прови́дче преизря́днейший, наро́ды страны́ на́шея, благода́тию и да́ром Свята́го Ду́ха изба́ви от междуусо́бныя бра́ни, расточе́нная собери́, прельще́нныя обрати́ и совокупи́ Святе́й Собо́рней и Апо́стольской Це́ркви.

Ми́лостию твое́ю супру́жества в ми́ре и единомы́слии соблюди́, мона́шествующим в делах благи́х преуспе́яние и благослове́ние да́руй, малоду́шныя уте́ши, стра́ждущих от духо́в нечи́стых свободи́, в ну́ждах и обстоя́ниих су́щих поми́луй и нас на путь спасе́ния наста́ви.

Во Христе́ живы́й, о́тче наш Иоа́нне, приведи́ нас к Невече́рнему Све́ту жи́зни ве́чныя, да сподо́бимся с тобо́ю ве́чнаго блаже́нства, хва́ляще и превознося́ще Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Память святого праведного Иоанна Кронштадтского совершается 20 декабря / 2 января.