'Абдалджалил-см. 'Айн ал-Кидат.

'Абд ал-Кадир. Ал-гунйа.- 'Абдалкадир ал-Джилани. Ал-гунйа ли талиби тарик ал-хакк. Каир, 1322/1905.

'Абдалкадир ал-Джилани. Сирр ал-асрар ва назхар ал-анвар. Каир, б. г. Абд ал-Кадир. Ал-фатх ар-раббани.-' Абдалкадир ал-Джилани. Ал-фатх ар-раббани. Каир, 1302/1884-85.

'Абд ал-Кадир. Футух ал-гаиб.- 'Абдалкадир ал-Джилани. Футух ал-гаиб

(текст на полях: аш-Шаттанавфи. Бахджат ал-.асрар-см; перевод см. W. Braune).

ал-'Абдари. Ал-мудхал аш-шар'.-Мухаммад ал-'Абдари. Ал-мудхал аш- шар'. Т. 1-3. Александрия, 1291/1874-75.

Абу Зарр. Кунуз аз-захаб. Abu Dharr "Sibt ibn al-'Ajami". Les Tresors d'or. Trad. J. Sauvaget. Beirut, 1950.

Абу Мадйан Шу'айб. Диван. Дамаск, 1938.

Абу Ну'айм ал-Исбахани. Хилйат ал-авлийа ва табакат ал-асфийя. Т. 1-10. Каир, 1351-57/1932-38.

Абу Талиб ал-Макки. Кут ал-кулуб. Т. 1-2. Каир, 1310/1892; 1961.

Абу-л-Худа. Танвир ал-абсар.-Абу-л-Худа. Танвир ал-абсар фи табакат ас-садат ар-рифа'ийа. Каир, 1306/1888/.

'Айн ал-Кудат. Лаваих (изд. Риттера).-'Ain al-Qudat al-Hamadani. Aphorismen liber die Liebe (Lawa'ih), hrsg. v. H. Ritter. IstanbulLeipzig, 1942 (BI, Bd. 15).

'Айн ал-Кудат. Шаква-л-гариб.-'Ain al-Qudat al-Hamadani. Shakwa-l-gharib 'an al-awtan ila 'ulama' al-buldan. Ed. and Transl. Muhammad 'Abd al- Jalil.-JA, 1930, 1-76, с.. 193-297.

'Айн ал-Кудат ал-Хамадани. Ахвал ва асрар-е 'Айн ал-Кудат, изд Ф. Фарманеш. Тегеран, 1338/1919-20.

'Айн ал-Кудат ал-Хамадани. Ресале-йе лаваех, изд. и пер Ф Фарманеш Тегеран, 1337/1918-19.

'Али ал-Кашифи. Рашахат 'айн ал-хайат.-См.: ал-Ва*из. Рашахат.

'Али Мубарак. Хитат.-'Али Мубарак. Ал-хитат ал-джадида ат-тауфикийа. Т. 1-20. Булак, 1306/1888-89.

'Али Салим 'Аммар. Абу-л-Хасан аш-Шазили. Т. i-2. Каир, 1962.

'Аллал ал-Фаси. Хадис ал-Магриб.-'Аллал ал-Фаси. Хадис ал-Магриб фи-л-Машрик. Каир, 1956.

ал-'Аллами. Аин-и акбари.-Абу-л-Фадл ал-'Аллами Аин-и акбари Vol 1, trad. H. Blochman.-B. Ind., NS, 1873; vol. II-III, trad. H. S. Jarett. 1893-1896; repr., Calcutta, 1948.

ал-Ансари. Маназил.-Аbu Isma'il 'Abdallah al-Harawl al-Ansari. Manazil as-sa'irin. ed. et trad. S. de Beaurecueil. Cairo, 1962 (Inst. f'rancais d'archeol orientale du Caire).

'Афифи. Ал-маламатийа.-Лб(/-л-'Ала ' Афифи. Ал-маламатийа ва-с-суфийа ва ахл ал-футувва. Каир, 1364/1945.

' Афифи. Ат-тасаввуф.-Абу-л-'Ала ' Афифи. Ат-тасаввуф: ас-саурат ар-рухийа фи-л-ислам. Каир, 1963.

Афлаки. Манакиб (пер. K)apa).-Les saints des deryiches tourneurs, trad. C. Huart. T. 1-2. P., 1918-22.

Шамсаддин Ахмад ал-Афлаки. Манакиб ал-'арифин, изд. Т йазиджи Т 1-2 Анкара, 1959-1961.

Ахмад Баба ат-Тунбукти. Найл ал-ибтихадж би татриз ад-дибадж. Фес, 1317/1899 (литография); и на полях сочинения Ибн Фархуна "Дибадж".Фес, 1329/1911.

Ахмад б. Идрис. Канз ас-са'адати.- Ахмад б. Идрис ал-Фаси. Канз ас-са'ада

ти (ас-са'ада) ва-р-рашад. Хартум, 1939.

Ахмад б. Идрис ал-Фаси. Маджму а ахзаб ва аврад ва расаил. Каир, 1359/1940. Ахмад б. Мубарак ал-Ламти. Аз-захаб ал-ибриз фи манакиб Абдал азиз (аз-Даббаг). Каир, [б. г.].

Ахмад б. Мухаммад б. ' Иййад. Ал-мафахир.- Ахмад б. Мухаммад 'Иййад. Ал-мафахир ал-'алийа фи-л-маасир аш-шазилийа. Каир, 1327/1909.

Бадави, Абдаррахман. Рисаил Ибн Саб'ин. Каир, 1956.

Бадави. Шатхаг. 1.- Бадави 'Абдаррахман. Шатхат ас-суфийа: 1. Абу Йазид

ал-Бистами. Каир, 1949.

ал-Бадиси. Максад.-'Abd al-Haqq al-Badisi. Al-maqsad, trad. G. S. Colin.- Arch. Maroc., № 26, 1926, с. 1-254; № 27, с. 1-113.

ал-Бакри. Байт ас-садат.-Мухаммад Тауфик ал-Бакри. Байт ас-садат алвафаийа. Каир. [б. г.].

ал-Бакри Байт ас-сиддик.-Мухаммад Тауфик ал-Бакри. Байт ас-сиддик. Каир, 1323/1905.

Бартольд. Туркестан,- Бартольд В. В. Туркестан в эпоху монгольского нашествия.-Сочинения, т. 1.

.Barthold W. W. Turkestan down to the Mongol Invasion, 2-d ed. L., 1928 (GMS, NS, 5).

Бертельс Е.- Lslamica, III.- Berthels E. Crundlinien der Entwicklungsgeschichte der sufischen Lehrgedichte in Persien.-Islamica. Vol. 3, fasc. 1, с. 1-31.

Вад Дайф Аллах. Табакат.- Мухаммад б. Мухаммад б. (Вад) Дайф Аллах. Китаб ат-табакат фи хусус ал-авлийа ва-с-салихин ва-л-'улама ва-ш-шу'ара фи-с-Судан, изд. Ибрахим Сидайк. Каир, 1930; изд. Сулайман Дауд Мандил. Каир, 1930.

ал-Ва'из. Рашахат.-'Али б. Хусайн ал-Ва'из (ал-Кашифи). Рашахат 'айн ал-хайат. Каунпур, 1912.

Валийаддин Иакан. Ал-Ма' лум- Валийаддин Йакан. Ал-ма*лум ва-л-маджхул. Т. 1-2. Каир, 1327-1329/1909-1911.

ал-Ваншариси. Ал-ми'йар, XI.-Ахмад б. Йахйа ал-Ваншариси (Ваншариши). Ал-ми'йар, Т. 1-12. Фее, 1314/1896-97 (литография).

ал-Васити. Тирйак.-ал-Васити. Тирйак ал-мухиббин. Каир, 1305/1887-88.

Такиаддин 'Абдаррахман ал-Васити. Тирйак ал-мухиббин фи табакат хиркат ал-машаих ал-'арифин. Каир, 1305/1888.

ал-Газали. Баварии ал-илма'.- См.: Robson. Tracts on Listening to Music (издание и перевод).

ал-Газали. Илджам.-Абу Хамид Мухаммад ал-Газали. Илджам ал-'авам 'ан 'илм ал-кала.м. Каир, 1351/1932-33.

ал-Газали. Ихйа.-Абу Хамид Мухаммад ал-Газали. Ихйа 'улум ад-дин. Каир, 1272/1855-56. См.: ал-Муртада. Итхаф.

ал-Газали. Китаб ат-таджрид фи калимат ат-таухид.-Абу-л-Футух Ахмад .ал-Газали. Китаб ат-таджрид фи калимат ат-таухид. Каир, 1325/1907. См.: GAL, S. I, с. 755.

ал-Газали. Ал-мункиз,-Лб(/ Хамид Мухаммад ал-Газали. Ал-мункиз мин ад-далал. Дамаск, 1358/1939.

ал-Газали, Абу-л-Футух Ахмад. Рисалат ат-тайр, изд. Л. Шейхо. Ал-Машрик, № 4, 1901, с. 918-924.

ал-Газали. Савапих ал-'ушшак.-Абу-л-Футух Ахмад ал-Газали. Саваних ал-'ушшак-переложение на перс. яз. сочинения 'Айн ал-Кудат ал-Хамадани, см.: 'Айн ал-Кудат. Лаваих (изд. Риттера).

ал-Гаити, Наджмаддин. Киссат ал-ми'радж ал-кубра. [Б. м., б. г.].

Давлатшах. Тазкират аш-шу'ара.-Dawlaishah. Tadhkirat ash-shu'ara'. Ed. E. G. Browne. London-Leiden, 1901.

ад-Дардир, Ахмад. Мавлид ан-наби, с коммент. Ибрахима ал-Байджури. Каир, 1921.

ад-Дардир. Ахмад. Тухфат ал-ихван фи адаб ахл ал-'ирфан. Каир, 1964.

Де Бурней. Хваджа 'Абдуллах Ансари.-de Beaurecueil S. de Laugier. Khswadja 'Abdullah Ansari. Beirut. 1965.

ал-Джабарти. 'Аджаиб.-'Абдаррахман ал-Джабарти. 'Аджаиб ал-асар фи-Т-тараджим ва-л-ахбар. Т. 1-4. Каир 1322/1904; изд. Хасана Мухаммада Джаухара. Каир, 1958.

ал-Джазули. Абу 'Абдаллах Мухаммад. Далаил ал-хайрат. Джама'ат ал-вахдат ал-исламийа ат-тиджанийа: ар-рисалат ас-садиса. Каир, 1355/1936.

Джами. Нафахат ал-унс.- 'Abd ar-Rahman /ami. Kitab Nafahat al-uns ("Breaths of Divine Intimacy"). Ed. W. Nassau Lees. Calcutta,-1859; изд. Таухи-дипура. Тегеран, 1337/1919.

ал-Джауски. Ас-сирр ал-абхар.-Мухаммад ' Алван ал-Джауски. Ас-сирр ал-абхар фи аврад Ах.мад ат-Тиджани- в книге: ат-Тасафави. Ал-фатх (см.).

Джа'фар ал-Миргани. Киссат ал-ми'радж.-Джо.'фар б. Мухаммад 'Усман ал-Мирганч. Куссат (киссат) ал-ми'радж или Ал-'укуд ал-фаикат ад-дуррийа фи басе куссат ал-асра би сайид Валад 'Аднан. Каир, 1348/1929-30.

ал-Джили. Ал-инсан ал-камил.- 'Абдалкарим ал-Джили. Ал-инсан ал-камил-в кн.: Nicholson. Studies (см.).

ал-Джунайд. Расаил.- АЬи-1-Qasim Junayd of Baghdad. The Life, Personality-and Writings of al-Junayd. Ed. Ali Hassan Abdel-Kader. L., 1962 (GMS).

Джунайд Ширази. Шадд ал-изар.-Му'инаддин Абу-л-Касим Джунайд Шираззи. Шадд ал-изар фи хатт ал-авзар 'ан зуввар ал-мазар. Изд. М. Казвини и 'Аббас Икбал. Тегеран, 1320/1950.

Закарийа ал-Ансари. Ал-футухат ал-илахийа.- Zain ad-din Abu Yahya Zakariya. Al-futuhat al-ilahiyya fi naf i arwah adh-dhawat al-insaniyya. Ed. A. H. Harley.-JRASB, NS, № 20, 1924, с. 123-142.

Ибн 'Аббад. Ал-мафахир.-См.: Ах.мад б. Мухаммад б. 'Аббад. Ал-мафахир..

Ибн, Аби Зар'. Равд ал-киртас.-Ibn Abi Zar'. Rawd al-qirtas. Trad. A. Bau-mier. P., 1860.

Ибн Абу Усайби'а, ' Уйун ал-анба.-Ибн Абу Усайби'а. 'Уйун ал-анба фв. табакат ал-атибба. Каир, 1299/1882; Бейрут, Мактаба ал-хайат, 1965.

'Uyun al-anba' fi tabaqat al-atibba', hrsg. v. A. Muller, Bd. 1-2. Konigsberg,, 1884.

Ибн ал-'Араби, Мухйиддин. Ал-амр ал-мухкам ал-марбут фи ма йалзам ахл. тарик Аллах мин аш-шурут. Истанбул. 1315/1897; Бейрут, 1330/1912.

Ибн ал-'Араби, Мухйиддин. Ал-асфар 'ан рисалат ал-анвар фима йатаджалла ли ахл аз-зикр мин ал-анвар (с коммент. 'Абдалкарима ал-Джили). Дамаск, 1348/1929.

Ибн ал-'Араби, Мухйиддин. Китаб ал-исра ила-л-макам ал-асра.

Ибн ал-'Араби, Мухйиддин. Кунх ма ла будда минху ли-л-мурид. Каир, 1328/1910.

Ибн ал-'Араби, Мухйиддин. Ат-тазбират ал-илахийа фи ислах ал-мамлака ал-инсаиийа.-Kleinere Schriften, hrsg. v. H. S. Nyberg. Leiden, 1919.

Ибн ал-'Араби. Тарджуман ал-ашвак.-The Tarjuman aI-Ashwaq. A Collection of Mustical Odes by Muhyiddin Ibn al-'Arabi. Ed... with a Literal Version of the Text and an Abridged Translation of the Author's Commentary thereon by R. A. Nicholson. L., 1911; текст поэм и комментарий. Бейрут, Дар Са-дар, 1386/1966.

Ибн ал-'Араби, Мухйиддин фусус ал-хикам, изд. Абу-л-'Ала 'Афифи. Каир, 1946.

Ибн ал-'Араби. Ал-футухат ал-маккийа.-Мухйиддин б. ал-'Араби. Ал-футухат ал-маккийа. Каир, 1329/1911.

Ибн ал-'Ариф, Абу-л-'Аббас Ахмад. Махасин ал-маджалис. Ed. М. Asin Palacios. P., 1933.

Ибн ал-Асир.- Ibn-el-Athiri Chronicon quod perfectissimum inscribitur, ed. C. J. Tornberg. Vol. 1-14. Upsaliae et Lugduni Batavorum. 1851-1876.

Ал-камил фи-тарих ли-л-*аллама 'умдат ал-муаррихин Аби-л-Хасан 'Али б. Аби-л-Карам Мухаммад б Мухаммад б Абдалкарим б. ' Абдалвахид,. аш-Шайбани ал-ма' руф би Ибн ал-Асир. Т. 1-9. Каир, 1348-1359/1929- 1940.

Ибн 'Аскар Давхат ан-нашир.-Ibn 'Askar. Dawhat an-nashir. Trad. A. Graul

le- Arch. Maroc., № 19, 1913, с. 1-342.

Ибн 'Атааллах. .Латаиф ал-минан.- Таджаддин Ахмад б. ' Атааллах ал-Искандари. Латаиф ал-минан фи манакиб Аби-л-'Аббас ал-Мурси ва шайхихи Аби-л-Хасан аш-Шазили (на полях книги: Ш а'рани. Латаиф-см.).

Ибн ' Атааллах. Мифтах.-Твджаддин Ахмад б. 'Атааллах ал-Искандари. Китаб мифтах ал-фалах ва мисбах ал-арвах (на полях книги: Ша' рани. Латаиф-см.).

Ибн ал-Ахмар. Равдат ан-нисрин- Ibn al-Ahmar. Rawdat an-nisrin. Ed. et trad. Gh. Bouali et G. Marcais. P" 1917.

Ибн Баттута. Рихла.-Рихла Ибн Баттута. Каир, 1346/1928; изд. Ахмада ал-'Авамири и Мухаммада Ахмада Джад ал-Маула. Т. 1-2. Каир, 1939.

Ибн Баттута (пер. Гибба).- Travels of Ibn Battuta. Trad. H. A. R. Gibb, VoL 1-2. Hakluyt Society, 1958-1962.

Ибн Дайф Аллах. Табакат.-См.: Вад Дайф Аллах. Табакат.

Ибн ал-Джаузи. Талбис иблис.-'Абдаррахман б. ал-Джаузи. Накд ал-'илм ва-л-'улама ау талбис иблис. Каир, 1928; см.: Margolioufh. The Devil's Delusion.

Ибн ал-Джаузи, 'Абдаррахман. 'Уджалат ал-мунтазар фи шарх хал ал-Хадяр.

Ибн Джубайр. Рихла.-The Travels of Ibn Jubair ed. from a MS in the University Library of Leiden by \V. Wright, 2-d Ed. Revised by М. J. de Goeje. Leyden-London, 1907 (GMS, 5). The Travels оГ Ibn Jubair, trad. R. J. C. Broadhurst. L, 1952. Ibn Jobair. Vovages, trad. et annot par М. Gaudefroy-Demombynes. T. 1-3. P., '949-56.

Ибн Заййат. Ташаввуф.-Абу Па'куб Йусуф б. Иахйа ат-Тадили. Ат-ташав-вуф ила риджал аг-тасаввуф. Рабат, 1958.

Ибн ал-'Имад. Шазарат.-Абу-л-Футух Абдалхайй б. ал-'Имад ал-Ханбали. Шазарат аз-захаб фи ахбар мин захаб. Т. 1-8. Каир, 1350-51/1931-33.

Ибн Касир. Ал-бидайа ва-н-нихайа.-' Имададдин Исма'ил б. Касир. Ал-бигйа ва-н-нихайа. Т. 1-14. Каир, 1351-1358/1932-1938.

Ибн Марзук. Муснад. Ibn Marzuq. Musnad. Ed. et trad. E. Levi-Provencal.-Hesperis, № 5, 1925.

Ибн ал-Мунаввар. Асрар.-Мухаммад б. ал-Мунаввар. Асрар ат-таухид фи макамат аш-шайх Аби Са'ид, изд. Забихаллах-и Сафа. Тегеран, 1332/1913-14.

Жуковский В. А. Тайны единения с богом в подвигах старца Абу Са'ида. Персидские тексты. СПб., 1899;

Араб пер. Кандила Ис'ада 'Абдалхади. Каир, 1966.

Ибн Надим.' Фихрист.-Kitab al-Fihrist. Mit Anm. hrsg. v. G. FlugeL.. Bd. 1. Text, Lpz., 1871; Bd. 2. Anmerkungen u. Indices. Lpz., 1872. Китаб ал-фихрист талиф Аби-л-Фарадж Мухаммад б. Исхак б. Аби Иа'куб б. ан-Надим ал-Варрак ал-Багдади. Каир, 1348/1930; Англ. пер. The Fihrist of al-Nadim; a Tenth-Centuty Survey of Muslim Culture. Transl. by Bayard Dodge. L., 1970.

Ибн Сина. Рисалат ат-тайр.-Абу ' Али ал-Хусайн б. Сина. Рисалат ат-тайр, изд Л. Шейхо, Ал-Машрик, № 4, 1907, с. 882-887.

Ибн Тагрибирди.-АЪ и'l-M.aha.sin ibn Taghri Birdl's Annals Entitled an-Nujum az-Zahira fi Muluk Misr wal-Kahira, Ed. W. Popper. Berkeley-Leiden, 1908-1936.

Ибн Таймийа. Маджму' фатави.- Ибн Таймийа. Маджму' фатави Каир, 1326-1329/1908-1911; Рийад, 1381/1961-62.

Ибн Таймийа. Расаил.-Ибн. Таймийа. Маджму'ат ар-расаил ва-л-масаил. Т. 1-2. Каир, 1341-45/1922-27.

Ибн ал-Фувати. Хавадис.-'Абдарраззак б. Ахмад б. ал-Фувати. Ал-хавадис ал-джами'а, изд. X. Джавад. Багдад, 1351/1932.

Ибн ал-Фувати. Ал-хавадис ал-джами' а.- См. Ибн ал-Фувати. Хавадис.

Ибн Хаджар ал-'Аскалани, шихаббадин Ахмад б. 'Али, Ад-дурар ал-камина фи а'йан ал-миат ас-самина. Изд. 2-е (Мухаммада Саййида ал-Хакк) Каир, 1966.

Ибн ал-Хаджж. Ал-мадхал.-Китаб мудхал (мадхал) талиф Аби 'Абдаллах Мухаммад б Мухаммад б. Мухаммад ал-'Абдари аш-шахир би Ибн ал-Хаджж. Т. 1-3. Каир, 1320/1902-03.

Ибн Халдун. ' Ибар.-Китаб ал-'ибар ва диван ал-мубтада ва-л-хабар фи аййам ал-'араб ва-л-'аджам ва-л-барбар ва мая 'асарахум мин зави-и-султан ал-акбар талиф 'Абдаррахман б. Халдун ал-Магриби. Т 1-7 Бу-лак, 1284/1867-68; Каир, 1322/1904-05; Бейрут, 1900; там же, 1956-59.

Ибн Халдун. Мукаддима (пер. Розенталя) — Ibn Khaldun. The Muqaddimah. An Introduction to History. Transl. from Arabic by F. Rosenthal. Vol. 1-3. N. У., 1958 (Bolingen Series, 43).

Ибн Халдун. Та'риф.-Ат-та'риф би-бни Халдун, изд. Мухаммад б. Тавиг ат-Танджи. Каир, 1370/1951.

Ибн Халдун. Шифа.-Ибн Халдун. Шифа ас-саил ли тахзиб ал-масаил. Изд. Игн.-Абдо Халифе. Бейрут, 1959; изд. Мухаммада б. Тавита ат-Танджи. Анкара, 1958.

Ибн Халликан. Вафайат.-Вафайат ал-а'йан ва анба абна аз-заман ли Аби-л-'Аббас Шамсаддин Ахмад б. Мухаммад б. Аби Бакр б. Халликан..., Т. 1-4. Каир, 1948; Бейрут, 1956; Анкара, 1958.

Ибн Халликан (пер. де Слэна).-/Китаб вафайат ал-а'йан/ Ibn Khallikan's Biographical Dictionary, Transl. from the Arabic by Mac Guckin de Sla-ne. Vol. 1-4, P., 1842-1871; reprint., 1961.

Ибн Шакир. Фават.-Мухаммад б. Шакир б. Ахмад ал-Кутуби. Фават ал-вафайат. Т. 1-2. Булак, 1283/1866; Каир, 1951.

Ибн аш-Шихна. Ад-дурр ал-мунтахаб фи тарих мамлакат Халаб, изд. В. Сар-кис. Бейрут, 1909; см.: Sauvaget. Les perles.

ал-Ирбилли. Мадарис.- Ал-Хасан б. Ахмад ал-Ирбилли. Мадарис. Димишк, изд. Тауфик Мухаммад Ахмад Дахан. Дамаск, 1366/1947.

Исма'ил б. 'Абдаллах. Китаб машарик шумус ал-анвар. Каир, 1357/1938-39.

Иcмauл б. 'Абдаллах. Ал-мавлид аш-шариф. Каир, 1358/1939.

Исма'ил б. 'Абдаллах. Ал-'ухуд.-Исма'ил б. 'Абдаллах. Ал-'ухуд ал-ва фийа фи кайфийат сифат ат-тарикат ал-исма'илийа. Каир, (1937 ?).

Исма'ил б. Мухаммад Са'ид. Ал-фуйудат ар-раббанийа.-Исма'ил б. Мухаммад Са'ид. Ал-фуйудат ар-раббанийа. Каир, 1353/1934-35.

ал-Иа'куби. Китаб ал-булдан-Kitab al-a'lak an-nafisa VII auctore Abu Alt" Ahmad ibn Omar ibn Rosteh et Kitab el-boldan auctore Ahmed ibn Abt Jakub ibn Wadhih al-Katib al-Jakubi. Ed. M. J. de Goeje. Lugduni Batavo-rum; ed 2, 1892 (BOA, 7) (ал-Иа'куби, с. 231-273).

Ya'kubi. Les Pays, trad. par G. Wiet. Le-Caire, 1937.

Йакут-Yakut's geographisches Wortebuch... hrsg. v. P. Wustenfeld. Bd 1-6. Lpz" 1866-1873; 2-te Aufl. Lpz., 1925.

Китаб му'джам ал-булдан талиф аш-шайх ал-имам Шихабаддин Аби 'Абдаллах Йакут б. 'Абдаллах ал-Хамави ар-Руми ал-Багдади Т. 1-10. Каир, 1325/1907.

ал-Иафи'и. Мират ал-джанан.-'Абдаллах б. Ас'ад ал-Иафи'и. Мират ал-джанан. Т. 1-4. Хайдарабад. 1337-39/1918-21. .

ал-Иафи' и. Хуласат ал-мафахир.-'Абдаллах б. Аса'ад ал-Иафи'и. Хуласат ал-мафахир фи ихтисар манакиб ал-шайх 'Абдалкадир (ал-Джилани). [Б. м, б. г.].

Иашрутийа. Рихлат ила-л-хакк.- Фатима ал-Иашрутийа. Рихлат ила-л-хакк. Бейрут, (1955 ?).

ал-Калабази. Китаб ат-та' арруф- Kitab al-ta'arruf li-madhab, ahl al-tasaw-" wuf of Abu Bakr Muhammad ibn Ishaq al-Kalabadhi. Ed. by A. J. Arberry, Cairo, 1934.

The Doctrine of the Sufis (Kit. al-Ta'arruf...), Transl. by A. J. Arberry. Cambridge, 1936.

Калкашанди. Субх.-Китаб субх ал-а'ша талиф Аби-л-'Аббас Ахмад ал-Калкашанди. Т. 1-14. Каир, 1913-1919.

ал-Каттани. Салват.-Мухаммад б. Джа'фар ал-Каттани. Салват ал-анфас. Т. 1-3. Фес, 1316/1898 (литография).

ал-Кинди. Кудат. The Governors and Judges of Egypt of Kitab el''Umara (еГ Wulah) wa Kitab el Qudah of el Kindi together with an Appendix Derived mostly from Raf el-Isr by Ibn Hajar, Ed. Rh. Guest. Leydeii-London,1912 (GMS, 19),

ал-Кутуби.- См. Ибн Шакир. Фават.

ал-Кушайри, 'Абдалкарим ал-Хавазин. Китаб ал-ми'радж. Изд. Али Хасан 'Абдалкадир. Каир, 1964.

ал-Кушайри. Рисала.-Ар-рисала ал-кушайрийа фи 'илм ат-тасаввуф ли-л-имам ал-'алим ал-джами' байна-ш-шари'а ва-л-хакика Аби-л-Касим 'Абдалкарим б. Хавазин ал-Кушайри... Каир, 1318/1901-02.

ал-Мадани. Ан-нур ас-сати'.-Мухаммад б. Хамза Зафир ал-Мадани. Ан-нур ас-сати'. Истанбул, 1301/1884.

ал-Макдиси. Ахсан.- Descriptio imperii moslemici auctore Schamso'd-din Abu Abdollah Mohammed ibn Ahmed ibn Abi Bekr al-Banna al-Basschari al-Mokaddasi. Ed. M. J. de Goeje. Lugduni Batavorum; ed. 2, 1906 (BGA, 3).

Макризи. Хитат.-Taqi el-Din Ahmad ibn 'Ali ibn 'Abd-el-Qadir ibn Muhammad el-Maqrizi. El-Mawa'iz wa'l-i'tibar fi dhikr el-Khitat wa'1-Athar. Ed. Par G. Wiet. T. 1-5. Le Caire, 1911-27.

Китаб ал-мава'из ва-л-и'тибар би зикр ал-хитат ва-л-асар. Т. 1-2.

Булак, 1324/1906; т. 1-4, Каир, 1326/1908.

ал-Миргани, Мухаммад 'Усман. Мавлид ан-наби. Каир, 1348/1929-30.

ал-Миргани, Мухаммад 'Усман. Маджму' аврад ат-тарикат ал-хатмийа. Каир, 1344/1925-26.

Михраби. Мазарат-и Кирман.-Михраби. Мазарат-и Кирман. Тегеран, 1330/1911-12.

Муджираддин. Ал-унс.-Муджираддин ал-^Улайми. Ал-унс ал-джалил би тарих ал-Кудс ва-л-Халил. Т. 1-2. Каир, 1283/1866-67. Histoire de Jerusalem et d'Hebron, trad. H. Sauvaire. P., 1876.

Муматти' ал-асма.-Мухаммад ал-Махди ал-Фаси. Муматти' ал-асма фи зикр ал-Джазули ва-т-Табба'.-Arch. Maroc., № 19 (перевод).

ал-Мунаввар. Асрар ат-таухид фи макамат аш-шайх Аби Са'ид.-См. Ибн ал-Мунаввар.

Муради. Силк ад-дурар.-Мухаммад Холил Муради. Силк ад-дурар фи а'йан ал-карн ас-сани 'ашар. Т. 1-4. Каир, 1874-83.

ал-Муртада. Итхаф.- Мухаммад б. Мухаммад б. ал-Хусайн аз-Забиди ал-Муртада. Итхаф ас-сада. Т. 1-10. Каир, 1311/1893-94 (комментарий к соч. ал-Газали "Ихйа").

Мустафа Мухаммад ал-'Apycu. Натаидж ал-афкар ал-кудсийа. Булак, 1290/1873-74 (комментарий к "Рисала" м-Кушайри).

Мухаммад б. Джа'фар ал-Каттани.-См. ал-Каттани. Салват.

Мухаммад б. ал-Хусайн. ал-Муртада аз-Забиди. 'Икд ал-джуман.

Мухаммад б. Шакир. Фават ал-вафайат.-См. Ибн Шакир. Фават.

ал-Мухибби: Хуласат.-Мухаммад ал-Мухибби. Хуласат ал-асар фи а'йан ал-карн ал-хади 'ашар. Каир, 1384/1964-65.

ан-Набулси. Рихла.-' Абдалгани ан-Набулси. Рихла.

Наджмаддин ал-Гаити. Киссат ал-ми'радж ал-кубра. [Б. м., б. г.].

Наджмаддин Кубра Адаб ал-муридин.-Ein Knigge fur Sufi's, fibers. v.F.Meier- RSO, № 32, 1957, с. 485-524.

Наджмаддин Кубра. Ал-усул ал-'aiuapa (изд. Моле).-М. Mole. Traites mineurs de Nagm al-din Kubra.-Annales islamologiques. № 4, 1963, с. 1-78.

Наджмаддин Кубра. Фаваих (изд. Мейера).-Die Pawa'ih al-jamal wa fawatih al-jalal des Najm ad-din al-Kubra, hrsg. v. F. Meier, Wiesbaden, 1957.

ан-Насафи. Кашф ал-хакаик.-'Азизаддин б. Мухаммад ан-Насафи. Кашф ал-хакаик.

ан-Насири. Китаб ал-истикса.-Ахмад б. Халид ан-Насири. Китаб ал-истикса ли-ахбар дувал ал-Магриб ал-акса. Т. 1-4. Каир, 1312/1894; перевод.- Arch. Maroc., № 9-10, 14, 17, 25-34.

Нвийа. Расаил-Р. Nwyia. Ibn 'Abbad de Ronda (1332-1390). Beirut, 1956.

'Умар б. Са'ид ал-Фути ат-Тури. Римах хизб ар-рахим 'ала нухур хизб ар-раджим (на полях "Джавахир ал-ма'ани" 'Али Харазима). Каир, 1348/1929.

Равд ал-киртас.- См. Ибн Аби Зар'. Равд ал-киртас.

Рашид Рида. Ихйа ас-сунна ва имамат ал-бид*а.

яр-Рифа'и, Ахмад б. ^Aлu б. Йахйа.-Китаб рахик ал-каусар мин калам ар-Рифа'и. Бейрут, 1887.

ар-Рутби. Минхат ал-асхаб.-Ахмад б. 'Абдаррахман ар-Рутби. Минхат ал-асхаб-[в коллекции]: Ар-расаил ал-мирганийа. Каир, 1358/1939, с. 69-98

Са'ади Бустан (изд. Графа).-So* d( Schirazi. Bustan, hrsg. v. К. H. Graf. Wien, 1850.

ас-Саййади, Мухаммад Абу-л-Худа. Даваш-шамс. Константинополь, 1301/1883-84.

ас-Саййади, Мухаммад Абу-л-Худа. Да'и-р-рашад. Константинополь, [б. г.].

ас-Саййади. Танвир.-Мухаммад Абу-л-Худа ас-Саййади. Танвир ал-абсар фи табакат ас-садат ар-рифа'ийа. Каир. 1306/1888.

ас-Сануси. Салсабил.-Мухаммад б. 'Али ас-Сануси. Ас-салсабил ал-ма'ин фи-т-тараик ал-арба'ин (на полях сочинения того же автора "Ал-масаил ал-'ашар" пли "Бугйат ал-макасид фи халасат ал-марасид". Каир, 1353/1935.

Саррадж, Лума'.-Абу Наср 'Абдаллах б. 'Али ас-Саррадж. Ал-лума' фи-т-тасаввуф. Ed. R. A. Nicholson. Leiden-London, 1914 (GMS, 22).

ас-Сафади.- Salah ad-din Khalil as-Safadi. Al-wafi bi-1-wafayat. Ed. H. Ritter. Leipzig-Istanbul, 1931; ed. Cairo, 1958.

ас-Субки. Табакат.-Табакат аш-шафи'ийа ал-кубра талиф шайх ал-ислам... Аби Наср 'Абдалваххаб б. Такиаддин ас-Субки. Т. 1-6. Каир, 1324/1906-07.

Суйути. Хусн ал-максид.-Джалаладдин ас-Сушути. Хусн ал-максид фи 'амал ал-мавлид. Каир (рук.).

Суйути. Хусн ал-мухадара.-Хусн ал-мухадара фи ахбар Миср ва-л-Кахира талиф ал-аллама аш-шайх Джалаладдин ас-Суйути аш-Шафи'и. Т. 1-2, Каир, 1299/1881-82; 1321/1903-04; 1327/1909.

Сулайман Челеби. Мавлид.- Sulaiman Chelebi. The Mevlidi Sherif, trad. F. Lyman MacCaIlum. L., 1943.

ас-Сулами. Адаб.-Abu 'Abd ar-Rahman. Kitab adab as-suhba. Ed. M. J. Kister. Jerusalem, 1954.

ас-Сулами, Абу ' Абдаррахман. Рисалат ал-маламатийа.-См. 'Афифи. Ал-маламатийа.

ас-Сулами. Табакат ас-суфийа.-Abu 'Abd ar-Rahman as-Sulami. Tabaqat as-sufiyya. Ed. J. Pedersen. Leiden, 1960.

Cypyp. Ибн ал-'Араби.-Таха 'Абдалбаки Сурур. Мухйиддин Ибн ал-'Apaби. Каир, [б. г.].

Сурур. Ал-Газали-Гаха * Абдалбаки Сурур. Ал-Газали. Каир, 1945.

Сурур. Ат-тасаввуф.-Таха 'Абдалбаки Сурур. Ми.н а'.нам ат-тасаввуф. Т. 1-2. Каир, 1956.

Сурур.' Ат-тасаввуф ал-ислами ва-л-имам аш-Ша'рани.-Таха 'Абдалбаки Сурур. Ат-тасаввуф ал-ислами ва-л-имам аш-Шa'paни. Каир, 1952.

ас-Сухраварди. 'Авариф.-Шихабаддин Абу Хафс Умар ас-Сухраварди. 'Авариф ал-ма'ариф. Каир, 1358/1939; а также вместе с сочинением ал-Газали "Ихйа". Каир, 1334/1915-16.

' ат-Таббах. И' лам.- Мухаммад Рагиб ат-Таббах. И'лам ан-нубала фи тарих Халаб аш-шахба. Т. 1-7. Алеппо, 1923-26.

ат-Тавил. Ат-тасаввуф.- Тауфик ат-Тавил. Ат-тасаввуф фи Миср иббан ал-'аср ал-'Усмани. Каир, 1946.

ат-Тавил. Аш-Ша'рани имам ат-тасаввуф фи 'асрихи.-Тауфик ат-Тавил. Аш-Ша'рани имам ат-тасаввуф фи ' асрихи. Каир, 1945.

Таджаддин Махди Заман ар-Руми. Рисалат фи сунан ат-таифат ан-накшбандийа. Рук. (Кембридж, Add 1073).

ат-Тасафави. Ал-Фатх.-Мухаммад б. ' Абдаллах б. Хасанайн. Ал-фатх ар-раббани фима йахтадж илайхи ал-мурид ат-Тиджани. Каир, [б. г.].

ат-Таханави. Кашшаф истилахат ал-'улум ва-л-фунун. Ed. A. Sprenger and W. N. Lees. Calcutta, 1862.

ат-Тирмизи. Китаб хатм ал-авлийа.-ал-Хаким ат-Тирмизи. Китаб хатм ал-авлийа (ал-вилайа). Изд. 'Усман Исма'ил Йахйа. Бейрут, 1965.

'Улайми. Ал-унс.-См. Муджираддин. Ал-унс.

ал-'Умари. Масалик.-Ibn Fadi Allah 'Umari. Masalik al-absar fi mamalik al-amsar (L'Afrique, moins 1'Egypte), trad. M. Gaudefroy-Demombynes, P., 1927.

ал-'Умари Ат-та'риф.-Ибн Фадлаллах ал-'Умари. Ат-та'риф би-л-мусталах аш-шариф. Каир, 1312/1894-95.

Фаридаддин Аттар. Мантик. Farid ad-am 'Attar. Mantiq at-tair. Speech of the Birds, ed G. de Tassy. P., 1864.

Фаридаддин 'Аттар. Тазкират (изд. Никольсона).-Farid ad-din 'Attar. Tadh-kirat al-awliya. Memoirs of the Saints. Ed. R. A. Nicholson. Vol. 1-2. L., 1905-1907.

Фаррух, 'Умар. Ат-тасаввуф фи-л-ислам. Бейрут, 1947.

ал-Фаси. Шифа.-Мухаммад б. Ахмад ал-Фаси. Шифа ал-гарам фи ахбар ал-балад ал-харам. Каир, 1956.

Ал-фуйудат ар-раббанийа.-См. Исма'ил б. Мухаммад Са'ид.

ал-Хабши. Симт ад-дурар.-'Али б. Мухаммад ал-Хабши. Симт ад-дурар. Каир, 1355/1936 (известно как "Маулид ал-Хабши").

Хаджжи Халифа.-Hajji Khalifa. Kashf az-zunun. Lexicon bibliographicum et encyclopaedicum. Ed. G. Flugel. Vol. 1-7. Lpz.- L., 1835-1858.

Хайдар. Тарих-и Рашиди (пер. Денисона Росса).-Muhammad Haidar. Ta'rikh-i Rashidi, trad. E. D. Ross. L., 1895.

ал-Хамадани.-См. 'Айн. ал-Кудат.

ал-Ханбали. Шазарат.-Ибн ал-'Имад ал-Ханбали (Абу-л-Футух 'Абдал-хайи). Шазарат аз-захаб фи ахбар май захаб. Т. 1-8. Каир, 1350-51/ 1931-33.

ал-Харазими. Джавахир.-Абу-л-Хасан 'Али ал-Харазими. Джавахир ал-ма'ани ва булуг ал-амани фи фаид Аби-л-'Аббас Ахмад ат-Тиджани, Т. 1-2. Каир, 1348/1929.

ал-Худжвири. Кашф.- The Kashf al-Mahjub. The Oldest Persian Treatise on Sufiism by 'Ali b. 'Uthman al-Jullabi al-HuJwiri, Transl. from the Text of the Lahore Edition, Compared with MSS in the India Office and British Museum by R. A. Nicholson. Leyden-London, 1911 (GMS, 7); New ed. by R. A. Nicholson. L., 1936.

Жуковский В. А. Раскрытие скрытого за завесой ("Кяшф-аль-Махджуб") Абу-ль-Хасана Али Ибн Осман ибн-аби Али аль-Джуляби аль-Худжвири аль-Газнави. Персидский текст, указатели и предисловие. Посмертное издание (подготовл. А. Ромаскевичем). Л., 1926.

Хурд, Амир. Сийар ал-авлийа. Дели, 1309/1891-92.

Хусайн. Хавд ал-хайат.- Yusuf Husain. Hawd al-Hayat: la version arabe de 1'Amratkund- JA, № 213, 1928, с. 291-344.

Хусайни. Братья-мусульмане.-Ishaq Musa Husaini. The Moslem Brethern. Beirut, 1956.

Шайби, Камил Мустафа. Ас-сила байна-т-тасаввуф ва-т-ташайу*. Т. 1-2. Багдад. 1382-83/1963-64.

Шамсаддин б. ' Абдалмута' ал. Канз ас-са'адати ва-р-рашад. Хартум, 1939.

аш-Ша'рани, ' Абдалваххаб. Ал-бахр ал-мавруд. Каир, [б. г.].

аш-Ша'рани. Ал-йавакит ва-л-джавахир.-Абдалваххаб аш-Ша'рани (аш-Ша'рави). Ал-йавакит ва-л-джавахир. Каир, 1307/1889-90; 1321/1903-04.

аш\Ша' рани, Абдалваххаб. Кашф ал-гумма *ан джами' ал-умма. Каир, 1317/1899-1900.

аш-Ша'рани. Лавакик.-' Абдалваххаб аш-Ша'рани (аш-Ша'рави). Ат-табакат ал-кубра или Лаваких ал-анвар фи табакат ал-ахйар. Т. 1-2. Каир, . 1343/1925; 1355/1936.

аш-Ша'рани. Латаиф.-' Абдалваххаб аш-Ша'рани. Латаиф ал-минан. Т. 1-2. Каир, 1357/1938-39.

аш-Ша'рани. Ал-мизан ал-кубра.-' Абдалваххаб аш-Ша'рани. Ал-мизан ал-кубра аш-ша*ранийа. Каир, 1321/1903-04.

аш-Ша'рани. Ал-мизан ал-хидрийа.-t Абдалваххаб аш-Ша'рани (аш-Ша'ра-ви). Ал-мизан ал-хидрийа (на полях соч. Садраддина Мухаммада б. 'Аб-даррахмана "Рахмат ал-умма фи ихтнлаф ал-аимма"). Каир, 1304/18886-87.

аш-Ша'рани. Табакат ал-кубра.-См. аш-Ша'рани. Лаваких.

аш-Шаттанавфи. Бахджат ал-асрар.-'Али б. Иусуф аш-Шаттанавфи. Бах-джат ал-асрар ва ма'дин ал-анвар. Каир, 1304/1886-87.

аш-Шинкити, Ахмад б. ал-Амин. Ал-васит фи тараджим удаба Шинкит. Каир, 1329/1911.

аш-Шинкити (Вид ал-'Алийа), Мухаммад б. Мухтар. -Унван матали-ал-джамал фи мавлид инсан 'айн ал-камал. Каир, 1353/1934.

Abdel Kader, A. H. The Life, Personality and Writings of al-Junayd. L., 1962 (GMS, 14).

Abun-Nasr. The Тцатууа.-Abun-Nasr I. M. The Tijaniyya. L., 1965

'Afifi. Abu-l-'Ala. The Mystical Philosophy of Muhyid Din-Ibnul 'Arabi. Cambridge, 1939.

L'Afrique et 1'Asie.- L'Afrique et 1'Asie. Revue politique, sociale et economique. P.

Ahmad, 'Azlz. Religious and Political Ideas of Shaikh Ahmad Sirhindi.RSO, № 36, 1961, с. 257-70.

Ahmad. Studies in Islamic Culture.- Ahmad 'Aziz. Studies in Islamic Culture in the Indian Environment. Oxf., 1964.

Aini, Mehmad Ali. Abd-al-Kadir Guilani. P., 1938.

Allen, H. E. The Turkish Transformation. Chicago, 1935.

Amedroz, H. F. Notes on some Sufi Lives- JRAS, 1912, с. 551-86.

Anawati, G. С. et Gardet L. La mystique musulmane. P., 1961.

Al-Andalus.-Al-Andalus. Revista de las escuelas de estudios arabes de Madrid у Granada. Madrid-Granada.

Anderson, S. Dervish Orders of Constantinople.-MW, № 12, 1922, с. 53-61.

Andrews, G. F. Islam and the Confraternities in French North Africa.--Geogr. Journal, № 67, 1916.

Annales islamologiques.-Annales islamologiques. Institut francais d'archeologie orientale. Cairo.

Arberry A. 1. An Introduction to the History of Sufism. Oxf., 1942.

Arberry A. 3. Revelation and Reason in Islam. L.-N. Y., 1957.

Arberry A. J. Sufism. L., 1950.

Arnakis G. G Futuwwa Traditions in the Ottoman Empire: Akhis, Bektashis, Dervishes and Craftsmen,-JNES. Vol. 12, № 4 (Oct. 1953).

Arnaldez R. Hallaj ou la religion de la croix. P., 1964 (Coll. La Recherche de 1'absolu).

Asin Palacios, M. Sadhilies у alumbrados- Al-Andalus, № 9, 1944, с. 321-45; № 10, с. 1-52; № 11, с 1-67; № 12, с. 1-25, 245-65; № 13, с. 1-17, 255-73; № 14, с. 1-28, 253-72; № 15, с. 1-25, 275-88; № 16, 1951, с. 1-15.

Asin Palacios M. Vidas de santones andaluces: la "Epistole de la santidad" de Ibn 'Arabi de Murcia. Madrid, 1933.

Assad-Efendi. Precis historique.- Mohammed Assad-Efendi. Precis historique de la deslruction du corps des janissaires par Ie sultan Mahmoud en 1826. Ed. et trad. A. P. Caussin de Perceval. P., 1833.

al-Attas, Muhammed Naguib. Raniri and the Wujudiyya of 17th Century Acheh. Singapore, 1966.

Aubin. Deux Sayyids de Barn.-Aubin J. Deux Sayyids de Barn au XV-e siecle: contribution a 1'histoire de 1'Iran timouride. Wiesbaden, 1956.

Aubin J. Materiaux pour la biographie de Shah Ni'matu-'llah Vali Kirmani.- Bibl. Iranienne. T. 7. Tehran-Paris, 1956.

Aubin J. Un santon quhistani de 1'epoque Timouride.- REI, № 35,' 1967, с 185-216.

Babinger F. Das Bektaschi-Kloster Demir Baba.-MSOS, № 34,-1931.

Babinger F. Der Islam in Kleinasien.-ZDMG, № 76, с. 126-53.

Babinger. Schejch Bedr ed-Din.- Babinger F. Schejch Bedr ed-Din.-DI, № 11, 1921, с. 1-106; № 17, 1928, с. 100-102.

Babinger F. Zur Fruhgeschichte des Naqschbendi-Ordens.-DI, № 13, 1923, с. 105-107, 282-83; № 14, с. 112-114.

Bodawi, ' Abd ar-Rahman. Lcs points de rencontre de la mystique musulmane et de 1'existentialisme.- Shidia Islamica, № 27, 1967,-c. 55-76.

Bannerth E. La Khalwatiyya en Egypte,-MIDEO, № 8, 1964-66, с. 1-74.

Barclay H. B. Buuri al Lamaab. Ithaca, New York, 1964.

Barkan. Les derviches colonisateurs.- Barkan 0. .L. Les derviches colonisateurs turcs de 1'epoque de la conquete et la zaviye.-Vakiflar Dergisi, Ankara, № 2, 1942, с. 279-386.

Bausani. Note su Shah Waliyllah di Dehli.- Bausani A. Note su Shah Waliullah di Dehli- AION, NS, № 10, 1960, с. 93-147.

Beaurecueil S. de Laugier de. Kwawadja 'Abdullah Ansari. Beirut, 1965.

Beaurecueil.-MIDEO, № 1, 1954.

Beaurecueil S. de Laugier de. Un opuscule de Khwaja 'Abdallah Ansari concernant les bienseances des Soufis- BIFAO, № 59, 1960, с. 203-239.

Bel A. La religion musulmane en Berberie. P., 1938.

Bel A. Sidi Bou Medyan et son maitre Ed-Daqqaq a Fez.- Melanges R. Basset. 1. P., 1921.

Bel A. Le sufisme en Occident musulman au XII-e et au XIII-e siecle.-AIEO, № 1, 1934-35.

Belin M-JA. Ser. 5, t. 17-18.

Bennigsen and Lemercikr-Quelquejay. Islam in the Soviet Union.-BennigsenA. and Lemercier-Quelquejay C. Islam in the Soviet Union. L., 1967.

Berque S. Un mystique moderniste, le cheikh Ben Alioua.-2-е Congres de societes savantes de 1'Afrique du Nord, 1936, с. 691-776.

Beveridge. The Rashahat 'Ain al-Hayat.-Beveridge H. The Rashahat-i 'Ain al-Hayat.-JRAS, 1916, с. 59-75.

Bhafnagar, Ishwar Chandra. Mystic Monasticism during the Mughal Period.- 1C, № 15, 1941, с. 79-90.

Birge. The Bektashi.- Birge J. K. The Bektashi Order of Dervishes. L., 1987.

Bisbee E. The New Turks. Philadelphia, 1951.

Bliss. The Religions.- Bliss F. J. The Religions of Modern Syria and Palestine. N. Y., 1912.

Blochet M. E. Etudes sur 1'esoterisme musulman.- JA. Ser. 9, t. 19, 1902, с. 489-521; t. 20, с. 49-111.

Borrell E. La confrerie d'Ali Baba a Tchankiri.- REI, 1936, с. 309-32.

Bousquet. Introduction.-Bousquet G. H. Introduction a 1'etude de 1'Islam indonesien-REI, 1938, с. 133-259.

Bouyges M. Essai de chronologie des oevres d'al-Ghazali, ed. M. Allard. Beirut, 1959.

Braune W. Die Futuh al-Gaib des 'Abd al-Qadir. Lpz., 1933.

Brown J. P.,-CM. Rose H. A.

Browne.-JRAS, 1921- Rrowne E. G. Note on an Apparently Unique Manuscript History of the Safawi Dynasty of Persia.-JRAS, 1921 P 3 с 395-418.

Browne. Lit. Hist- Browne E. G. A Literary History of Persia. Vol. 1. From the Earliest Times until Firdawsi. Cambridge, 1902; vol. 2. From Pirdawsi to Sa'di. Cambridge, 1906; vol. 3. A History of Persian Literature under Tartar Dominion (A. D. 1265-1502). Cambridge, 1920; vol. 4. A History of Persian Literature in Modern Times (A. D. 1500-1924) Cambridge 1924.

Browne E. G. Notes on the Literature of the Hurufis and their Connection with the Bektashi dervishes.-JRAS, 1907, с. 533-81.

Brunei R. Essai sur la confrerie religieuse des 'Aissaoua au Maroc. P., 1926.

Brunschvig R. La Berberie orientale sous les Hafsides. T. 1-2. P., 1940; 1947.

Burckhardt T. Extracts from the Letters of Shaikh al-'Arabi ad-Darqawi'.-Stud. in Comparative Religion, I, 1967, с, 13-21.

Rurckhardt T. An Introduction to Sufi Doctrine. Trad. D M. Matheson Lahore, 1959.

Burton. Pilgrimage.-Bur/on R. F. Personal Narrative of a Pilgrimage to El-Medinah and Meccah. Vol. 1-3. L., 1855-56; vol. 1-2. L., 1898.

al-Busiri, Muhammad b. Sa'id. Qasidat al-burda. Trad. et comment, par R Basset. P., 1894.

Англ. перевод см.: Clouston W. A. Arabian Poetry for English Readers.

Trad. J. W. Redhouse. Glasgow, 1881, с. 319-41.

Busse H. 'Abd al-Gani an-Nabulsis Reisen im Lebanon 1100/1689^1112/1700-DI, № 49, 1968, с. 71-114.

Canaan T. Mohammedan Saints and Sanctuaries in Palestine. L, 1927.

Carra de Vaux B. Les penseurs de 1'Islam. T. 1-5. P, 1921-1926.

Carra de Vaux B. La philosophie illuminative d'apres Suhrawardi Meqtoul. — JA.Ser. 9, t. 19, 1902, с. 63-94.

Carson. The Social History,- Carson W. M. The Social History of an Egyptian Factory-MEJ, № 11, 1957.

Casket- DI, № 19.

Cassirer. Language and Myth.- Cassirer E. Language and Myth. Trad. S. K. Langer. N. Y., 1946.

Cassirer E. Sprache und Mythos. Ein Beitrag zum Problem der Gotternamen. Lpz.-B., 1925.

Castagne 1. Le culte des lieux saints de ITslam au Turkestan.L'Ethnographie, 1951, с. 46-124.

Chatelier. Confreries.- Le Chatelier A. Les confreries musulmanes du Hedjaz. P., 1887.

Choublier M. Les bektachis et la Roumelie.-REI, № 1, 1927, с. 427-50.

Corbin. Histoire.- Corbin H. Histoire de la philosophie islamique. T 1, P.,1964.

Corbin H. L'imaginalion creatrice dans le soufisme d'lbn 'ArabL P., 1958.

Corbin H. L'interiorisation du sens en hermeneutique soufie iranienne.- Eranos-Jahrbuch, № 26, 1958, с. 137-173.

Corbin H. Suhrawardi d'Alep. P., 1939.

Cour A. Recherches sur 1'etat des confreries religieuses musulmanes.RA, 1921.

Creswell. The Muslim Architecture.- Creswell К. А. С. The Muslim Architecture of Egypt. Vol. 2. Oxf., 1959.

al-Dabbagh, Abu Zaid 'Abd ar-Rahman Muhammad al-Ansarl. Mashariq anwar al-qulub. Ed. H. Ritter. Beirut, 1379/1959.

D'Alverny A. La priere selon le Coran.-Proche-Orient chretien. Jerusalem, 1961, с. 3-16.

Deladriere R. Abu Yazid al-Bistami et son enseignement spirituel.Arb. № 14, 1967, с. 76-89.

Depont et Coppolani. Les confreries religieuses.- Depont 0. et Coppolani X. Les confreries religieuses musulmanes. Algiers, 1897.

Dermengham. Le culte des saints.- Dermengham E. Le culte des saints dans 1'Islam maghrebin. P., 1954.

d'Ohsson. Tableau.-D'Ohsson M. Tableau general de 1'empire ottoman. T 1-5. P., 1788-91.

Douglas E. H. Al-Shadhili, a Norlh African S.u.fi, According to Ibn Sabbagh.- MW, № 38, 1948, с. 257-79.

Drogue. Esquisse.-Drogue G. Esquisse d'Histoire religieuse du Maroc: confreries et zaouis. P., 1951.

Edmonds. The Kurds and the Revolution In Iraq.- Edmonds С. J. The Kurds and the Revolution in Iraq.-MEJ, № 13, 1959, с. 1-10.

Eranos-Ja!irtiucli.- Eranos-Jahrbuch. Zurich.

L'Ethnographie. L'Ethnographie. Ed. Societe d'Ethnographie de. Paris.

Evans-Pritchard. The Sanusi o! Cyrsnaica.- Evans-Pritchard E. E. The Sanusl of Cyrenaica. Oxf., 1949.

Evliya Chelebi. Narrative.- EvUya Chelebi. Narrative of Travels in Europe, Asia and Africa. Trad. J. v Hammer-Purgstall. Vol. 1-2. L., 1834-50.

Fauque. Islam traditionnel.-Fauque L. P. Ou en est 1'Islam traditionnel en Algerie.-L'Afrique et L'Asie. № 55, 1961, с. 17-22.

Flugel G. Scha'ran; und sein Werk uber die muhammeckiiiische Glaubenslehre.-ZDMG, № 20, 1866, с. 1-48, № 21, 1867, с. 271-344.

Garcin J. С. Index des "Tabaqat" de Sha'rani.-Annales islamologiques, 6, 1966, с. 31-94.

Garcin de Tassey J. H. Memoire sur les particularites de la religion musulmane dans 1'Inde. 1874.

Gardet L Experiences mystiques en terres non-chretiennes. -P., 1953.

Gardet L. La langue arabe et 1'analyse des etats spirituels.-Melanges L. Massignon, 2, с. 215-43.

Gardet L Themes et textes mystiques. Recherche de criteres en mystique cornparee. P., 1958.

Caudefroy-Demonibynes M. La Syrie a 1'epoque des marnelouks. P., 1923.

Giacobetti A: La confrerie de la Rahmaniya. Algiers, 1950.

Gibb H. A. R. and Bowen H. Islamic Society and the West; 1. Islamic Society in the lllh Century. Vol. 1-2. L., 1950; 1957.

Gibb: History.- Gibb E. I. W. History of Ottoman Poetry. Vol. 1-5. L, 1900-1909.

Gilsenan M. D. Some Factors in the Decline of the Sufi Orders in Modern Egypt-MW, № 58, 1967, с. 11-18.

Gobineau, J. A. Les religions et les philosophies dans 1'Asie Centrale. 2-d ed., P., 1866.

Gramlich R. Die schiitischen Derwischorden Persiens. Th. 1: Die Affiliationen. Wiesbaden, 1965.

Graves and Omar Ali-Shah. The Original Rubaiyyat of Omar Khayyam.Graves R and Omar Ali-Shah. The Original Rubaiyyat of Omar Khayyam L.. 1968.

Guys. Un derviche.- Guys H. Un derviche algerien en Syrie. P., 1854.

Haas. W. S. The Zikr of the Rahmaniya Order in Algeria.-MW, № 33, 1943, с. 16-28.

Haddad.-Dl, № 38- Haddad G. M. The Interests of an Eighteenth Century Chronicles of Damascus.-DI, № 38, H. 3, 1963, с. 258-71.

Hadi-Sadok M. Le Mawlid d'apres le mufti poete d'Alger Ibn 'Ammar.Melanges L. Massignon, 2, с. 269-92.

Hajji Sultan. Das Vilajet-name des Hadschim Sultan. Hrsg. u. flbersetzt v. R. Tschudi. В., 1914.

Hammer. Histoire.-Hammer-Purgstall J. v. Geschichte des osmanischen Reiches. Bd. 1-10. Pest, 1827-1835; reprint. Graz, 1963.

al-Harawi, ' All Abi Bakr. Guide des lieux de pelerinage (Kitab az-ziyarat), trad. J. Sourdel-Thomine. Damascus, 1957.

Hartmann R. Futuwwa und Malama.-ZDMG, 1918, с. 193-98.

Hartmann R. Al-Kuschairis Darstellung des Sufitums.-Turk, Bibl., 18, 1914.

Hartmann R. As-Sulami's Risalat al-Malamatija.-DI. № 8, 1918, с. 157-203.

Hasluck. Christianity and Islam.- Hasluck F. W. Christianity and Islam under the Sultans. Vol. 1-2. Oxf., 1929.

Hasrat. Dara Shikuh.- Bikramajit Hasrat. Dara Shikuh: His Life and Works. Visvabharati Santiniketan, 1953.

Hekmat A. A. Les voyages d'un mystique persan de Hamadan au Kashmir.-JA, 1952, с. 53-66.

Hesperis.- Hesperis. Archives berberes et bulletin de 1'Institut des Hautes-etudes marocaines. P.

Horten M. Lexicon wichtigster Termini der islamischen Mystik. Heidelberg, 1928.

Huart Cl. Konia, la ville des derviches tourneurs. P., 1897.

Huart. Les saints.-См. Афлаки. Манакиб (пер. Юяра).

Huart. Cl. Textes persans relatifs a ]a secte des Honroufis. Leiden, 1909 (GMS).

Hughes. Dictionary of Islam.-A Dictionary of Islam, being a Cyclopaedia of the Doctrines, Rites, Ceremonies and Customs, together wilh the Technical . and Theological Terms, of the Muhammadan Religion by T. P. Hughes. L, 1895.

Huri. Yunus Emre.-So/i Hu-ri. Yunus Emre: In Memoriam,-MW, № 59, 1959, с. 111-113.

Husain, Yusuf. L'lnde mystique au moyen age. P. 1929.

Husain, Yusuf. Les Kayasthas ou "scribes", caste hindoue iranisee et la culture musulmane dans 1'Inde.-REI, 1927.

Ibn 'Abbad ar-Rundi. Letters de direction spirituelle (Ar-rasa'il as-sughra). Ed. P. Nwiya. Beirut, 1958.

Ibn Batoufa. Voyages.- Voyages d'lbn Batoutah. Texte arabe, accompagne d'une traduction par С. Defremery et B. R. Sanguinetti. T. 1-4 P., 1874-79.

Ibn Hudhall, 'All b. ' Abdarrahman. L'ornement des ames (Tuhfat al-anfus), trad. L. Mercier. P.: 1939.

Ibn lyas. Ottoman Conquest.- Ibn /(/as. An Account of the Ottoman Conquest of Egypt. Trad. W. N. Salmon. L" 1921.

Ibn Sab'in. Correspondance du philosophe soufi Ibn Sab'in 'Abd oul-Haqq avec 1'empereur Frederic II de Hohenstaufen, trad. A. F. Mehren.JA. Ser. 7, t. 14, 1880, с. 341-454.

Ibn Sina (Avicenna). Traites mystiques. Ed. A. F. Mehren. P., 1891.

Iqbal, Muhammad. The Development of Metaphysics in Persia. L., 1908.

Iqbal. The Reconstruction,- Muhammad Iqbal. The Reconstruction of Religious Thought in Islam. Oxf., 1934.

Islamica.- Islamica. Zeitschrift fur die Erforschung der Sprachen u. Kulturen der islamischen Volker. Lipsiae.

Ivanow. Ismaili lit.-Ivanovo W. Ismaili Literature: a Bibliographical Survey. Tehran, 1963.

Ivanow W. The Sources of the Nafahat.-JRAS, 1922, с. 385-91.

Ivanow W. Studies in Early Ismailism. Leiden, 1948.

Jabre F. La biographic et 1'oevre de Ghazali reconsiderees a la lumiere des Tabaqat de Sobki.-MIDEO, № 1, .1954, с. 73-102.

Jabre F. La notion de la certitude selon Ghazali. P., 1958.

Jabre F. La notion de la ma'rifa selon Ghazali. Beirut, 1958.

Jami, 'Abd ar-Rahman. Lawa'ih. Trad. E. H. Whinfield and Mirza Muhammad Qazvini. 1906, 1928 (Oriental Translation Fund).

Jaussen J. A. Coulumes palestiniennes. P., 1927.

Johns A H Muslim M,siics and Historical Writing. Historians of South East Asia, Ed. D. G. E. Hall. L., 1961.

Karpaf. Social Themes,- Karpat K. H. Social Themes in Contemporary Turkish Literature.-MEJ, № 14, 1960, с. 153-168.

Kedourie. Afghani and 'Abduh,- Kedourie E. Afghani and 'Abduh. L., 1966.

Kissling H. J. 'Aq Sems ed-Din: Ein turkischer Heiliger aus der Endzeit von Byzans.-BZ, № 44, (1951).

Kissling H. J. Aus der Geschichte der Chalvetijje-Ordens.-ZDMG, № 102, 1953, с. 233-319.

Kissling H. J. Einiges fiber den Zejnije-Orden im osmanischen Reiche.DI, № 39, 1964, с. 143-79.

Kissling H. J. Die islamischen Derwischorden.-ZRG, № 12, 1960, с. 1-16.

Kissling H. J. The Role of the Dervish Orders in the Ottoman Empire.Studies in Islamic Cultural History. Ed. G. E. Grunebaum. Chicago, 1954, с. 23-25.

Kissling H. J. Sa'ban Veli und die Sa'banijje.- Serta Monacensia. F. Babinger zum 15, Jan. 1951 als Festgrufi'dargebracht. Leiden, 1952.

Kissling H. J. The Sociological and Educational Role of the Dervish Orders in the Ottoman Empire.- Memoirs of the American Anthropological Assn. № 76, 1954, с. 23-35.

Kissling H. I. Die Wunder des Derwisches- ZDMG, № 107, 2, NF, 32, 1957, с. 348-61.

Kissling. Zur Geschichte.- Kissiing H. J. Zur Geschichte des Derwischordens der Bajramijje.- Sudostforschungen, № 15, 1956.

Kopruluzade. Abu Ishaq Kaseruni.- Mehmad Fu' ad Kopruluzdde. .Abu Ishaq Kaseruni u. die Ishaqi-Derwische in Anatolien.-DI, № 19, 1931, с. 18-26.

Kopruluzade M. F. Influence du chamanisme turco-mongol sur les ordres musulmans. Istanbul, 1929.

Koprulilzade M. F. Les origines du bektachisme.- Actes du Congres international d'histoire des religions, t. 2, 1925, с. 391-411.

Kopruliizade M. F. Turk edebiyatenda ilk mutesavvifiar. Istanbul, 1919; Ankara, 1966; см. также: RMM, № 43, 1921, с. 236-82.

Kremer. Molla Shah et Ie spirilualisme oriental.- Kremer A. v. Molla shah et Ie spiritualisme oriental.-JA. Ser. 6, t. 13, с. 105-159.

Kremer, A. v. Notice sur Sha'rany.- JA. Ser. 6. t. 11, 1868, с. 253-71.

Lahbabi, Le personnalisme musulman,- Lahbabi Mohammed Aziz. Le personnalisme musulman. P., 1964.

Lane. Arabian Society.-Lane E. W. Arabian Society in the'Middle Ages. Studies from the Thousand and One Nights. L., 1883/

Lane. Manners and Customs (ed. Everyman).- Lane E. W. The Manners and Customs of the Modern Egyptians. Vol. 1-2. L., 1836; Ed. Everyman. L, 1908.

Lawrence. The Valley of Kashmir.- Lawrence W. R. The Valey of Kashmir. L., 1895.

Lebedew 0. de. Traite sur le soufisme par Kochairi. Rome, 1911.

Leroy. Monks and Monasteries.- Leroy J. Monks and Monasteries in the Near East. L., 1963.

Levi-Provencal E. Les historiens des Chofra. P., 1922.

Lewis I. M. Sufism in Somaliland.-BSO(A)S, № 17, 1955, с 581-602; № 18, 1956, с. 146-60.

Lings. A Moslem Saint.-Lings M. A Moslem Saint of the Twentienth Century: Shaikh Ahmad al-'Alawi. L., 1961.

Littmann 0. Ahmed il-Bedawi: ein Lied auf den agyptischen Nationalheiligen. Wiesbaden, 1950.

MacCallum. The Mevlidi Sherif.-MacCallum F. L. The Mevlidi Sherif. L., 1943.

Macdonald D. B. Aspects of Islam. N. Y., 1911.

Macdonald D. B. Development of Muslim Theology, Jurisprudence and Constitutional Theory. N. Y., 1903.

Macdonald D. B. Emotional Religion in Islam as Affected by Music and Singing.-JRAS, 1901, с. 195-252; 705-748; 1902, с. 1-28.

Macdonald D. B. The Life of al-Ghazzali.-JAOS, № 20, 1899, с. 71-132.

Macdonald. The Religious Life and Attitude in Islam.- Macdonald D. B. The Religious Attitude and Life in Islam. Chicago, 1912.

Marcais G. Note sur les ribats en Berberie.- Melanges d'histoire et archeol. de I'Occident musulman. T. 1. Algiers, c. 23-36.

Margoliouth. Contributions.- Margoliouth D. S. Contribution to the Biography of 'Abd al-Qadir of Jilan- JRAS, 1907, с. 267-310.

Margoliouth. The Devil's Delusion.- Margoliouth D. S. The Devil's Delusion.- 1C, № 9, 1935-№ 22, 1948.

Margoliouth D. S. An Islamic Saint of the Seventh Century A. H. (Taqiyyaddin Muhammad al-Yunini bv his son Qutb ad-din Musa).-1C, № 13, 1939, 263-89.

Al-Mashriq.- Al-Mashriq. Beirut.

Massignon. Lexique.-Massignon L. Essai sur les origines du lexique technique de la mystique musulmane, 2-d ed. P., 1954.

Massignon. La passion.- Massignon L. La passion d'al-Hosayn Ibn Mansour al-Hallaj. T. 1-2. P., 1922.

Massignon. Recueil.- Massignon L. Recuil de textes inedits, concernant 1'histoire de la mystique en pays d'lslam. P., 1929.

Massignon. Les saints.-Massignon L. Les saints musulmans enterres a Bagdad-RHR, 1908; reprint-Opera Minora. Beirut, 3, 1963, с 94-101.

Massignon L. Tarika.- El, 4, с. 667-672.

Massignon L. Tasawwuf.- El, 4, с. 681-685.

McPherson. The Moulids of Egypt.- McPherson J. W. The Moulids of Egypt. Cairo, 1941.

Meier. Firdos al-murshidiyya.- Die Vita des Scheichs Abu Ishaq al-Kazeruni in der persischen Bearbeitung v. Mahmud b. 'Utman. Hrsg u. eingeleitet V F. Meier. Lpz., 1948 (BI, 14).

Meier F. Soufisme et declin culturel.- Classicisme et declin culturel dans 1'histoire de 1'Islam. P., 1957, с. 217-245.

Meier F. Stambuler Handschriften dreier persischer Mystiker: 'Ain al-Qudat al-Hamadhani, Najm ad-din Kubra, Najm ad-din ad-D.aJa.-DI, № 24, 1937, с. 1-42.

Meier F. Die Welt der Urbilder bei All HamadanL-Eranos-Jahrbuch. № 18, 1950;c. 115-173.

Melanges L. Massignon.-Melanges Louis Massignon. Damas. 1956-57.

Michaux-Bellaire E. Les confreries religieuses au Maroc.-Arch Maroc № 27 1927.

Michaux-Bellaire. Les Derqaoua.- Michaux-Bellaire E. Les Derqaoua de Tanger- RMM, № 39, 1920, с. 98-118.

MIDEO, 8, 1964-1966-См. Bannerth E.

Miller W. McE. Shi'ah Mysticism: the Sufis of Gunabad.-MW, № 13, 1923,с 343-363.

Mokri M. Le soufisme et la musique.- Encyclop. de la musique. Ed. Fasquelle. P 1 ЭД1 t 3

Mole M Autour du Dare Mansour: L'apprentissage mystique de Baha-ad-ditt Naqsband.- REI, 1959, с. 35-66.

Mole. Les Kubrawiya- Mole M. Les Kubrawiya entre sunnisme et shiisme au" huitieme et neuvieme siecles de 1'hegire.-REI, № 29, 1961, с. 61-142.

Mole M. Les mystiques musulmans. P., 1965.

Mole M. Traites mineurs de Nagm al-din Kubra.-Annales' islamologiques, 4, 1963, с. 1-78.

Montet E. Les confreries religieuses de 1'Islam marocain,- RHR, № 49, 1902.

Moreno M. M. Mistica musulmana e mistica indiana.-Annali Lateranensi, 12,. 1948.

Mujeeb M. The Indian Muslims. L., 1967.

Nasr, Sayyid Husain. Three Muslim Sages. Harvard. Univ. Press, 1964.

Nicholson R. A. The Goal of Muhammadan Mysticism.-JRAS, 1913, с. 55-68,

Nicholson R. A. The Idea of Personality in Sufism. Cambridge, 1923.

Nicholson. Islamic Mysticism.- Nicholson R. A. Studies in Islamic Mysticism-Cambridge, 1921.

Nicholson R. A. The Legacy of Islam. Oxf., 1931.

Nicholson R. A. The Lives of 'Umar Ibnul-Farid and Ibnul-'Arabi.-JRAS,. 1906, с. 797-824 (по сочинению Ибн-'Имада. Шазарат V см.).

Nicholson. The Mystics of Islam.- Nicholson R. A. The Mystics of Islam. L.,. 1914.

Nicholson. The Origin and Development of Sufism,-Nicholson R. A. A Historical Inquiry Concerning the Origin and Development of Sufism.-JRAS, 1906, с 303-48.

Nicholson. Selected Odes.- Nicholson R. A. Selected Odes from the Diwan-t Shams-i Tibriz. Persian Text and EngL Trad. Cambridge, 1898.

Nicholson. Studies.- CM. Nicholson. Islamic Mysticism.

Nicholson R. A. Sufis- ERE, № 12, 1921, с. 10-17.

Nikitln. Essai.-Nikitlne В. Essai d'analyse du Safvat-us-Safa'.-JA, № 1957,-c. 385-94.

Nizami K. A. Cishti, Cishtiyya.- El2, 2, 49-56.

Nizaml. Khanqah Life in Medieval India.- Nizami K. A. Some Aspects of Khan-qah Life in Medieval India.-^- Studia Islamica, 8, 1957, с. 51-69.

Nizami K. A. The Live and Times of ShaikH Farid ad-Din Ganj-i Shakar. Ali-garh, 1955.

Nizami K. A Naqshbandi Influence on Mughal Rulers and Politics.- 1C, № 39, Г965, с. 41-52.

Nizami. Religion. Nizami K. A. Religion and Politics in India during the Thirteenth Century. Bombay, 1961.

Oliver Asin /. Or.gen arabe'de rebate.--Boletin de la Real Academia Espanola. Madrid, 1928.

Oman. Uno "specchio per principi".- Oman G. Uno "specchio per principi"-del'Imam 'All ibn Abi Talib.-AION, NS, 10, 1960, с. 1-35.

Padwick С. E. Muslim Devotions. L., 1961.

Paret. Rudl. Symbolik des Islams. Stuttgart, 1958.

Perron. Balance de la loi musulmane.-Perron A. Balance de la Joi musulmane ou esprit de la legislation islamique et divergences de ses quatre rites juris-prudentiels par le cheikh El-Charani.- RA, № 14, 1870, .с. 209-52, 331-48.

Quatremere E. Raschid-eldin. Histoire des Mongols de la Perse, P., 1836; reprint., Amsterdam, 1968.

Quelquejay Ch. Le cvaisisme" a 1'etude des confreries musulmanes chez les Tar-tares de la Volga-WI, NF, 6, 1959.

Rahim A. The Saints in Bengal: Shaikh Jalal ad-Din Tabrezi and Shah Jalal.- JPHS, 7, 1960, с. 206-26.

Ramsaur E. The Bektashi Dervishes and the Young Turks.-MW, 32, 1942,. с. 7-14.

Raschid ad-din. Geschichle Gazan Khans.-Raschid ad-Din. Geschichte Gazan Khans, hrsg. v. K. Jahn. Leiden, 1940.

Reed. Revival of Islam.- Reed H. A. Revival of Islam in Secular Turkey.- MEJ, № 8,. 1954, с. 267-82.

Report by H. В. M's Government to the Council oT the League of Nations on the Administration of Iraq. 1927.

Riazul Islam. A Survey.- Riazul Islam. A Survey in Outline of the Mystic Literature of the Sultanate Period.-JPHS, № 3, 1955, с. 201-08.

Richard. La conversion.- Richard J. La conversion de Berke et les debuts de 1'islamisation de la horde d'or.-REI, № 35, 1967, с. 173-84.

Rihani, Ameen. Around the Coasts of Arabia. L., 1930.

Rinn. Marabouths.-Rinn L. Marabouths et Khouan. Etude sur 1'Islam en Algerie. Algiers, 1884.

Ritter H. Autographs in Turkish Libraries.-Or., № 6, 1953, с. 63-90.

Ritter. Al-Biruni's Obersetzung des Yoga-Sutra des Patanjali.-Ritter H. Al-Biruni's Obersetzung des Yoga-Sutra des Patanjali.-Or., № 9, 1956, с 165-200.

Ritter H. Das Meer der Seele, Mensch, Welt and Gott in den Geschichten des Fariduddin 'Attar. Leiden, 1955.

Ritter. Die Mevlanafeier.- Ritter H. Die Mevlanafeier in Konya vom 11.- 17. Dezember I960-Or., № 15, 1962, с. 249-70.

Ritter H. Neue Literatur uber Maulana Calaluddin Rumi und seinen Orden.-Or., № 13-14, 1961, с. 342-354.

Ritter H. Philologika IX. Die vier Suhrawardi. Ihre Werke in Stambuler Handschriften- DI, № 24, 1937, с 270-286; № 25, 1939, с. 35-86; № 26, 1940, с. 116-58.

Rizvi. Muslim Revivalist Movements.-Athar Abbas Rizvi. Muslim Revivalist Movements in Northern India in the Sixteenth and Seventeenth Centuries. Agra, 1955.

Robson. Tracts on Listening to Music.- Robson T. Tracts on Listening to Music. L, 1938.

Rose H. A. The dervishes. A New Edition of J. P. Brown's "The Dervishes". Istanbul, 1868; L.. 1927.

Rubinacci. Un antico documento.-Rubinacci R. Un antico documento di vita cenobitica musulmana.-AION, NS, 1960, с. 37-78.

Rumi. Mathnawi.-fatal ad-din ar-Ruml. MathnawL Ed., TransL and Annot by R. A, Nicholson. Vol. 1-8. L" 1925-1940. (GMS, NS, IV, 1-8).

ar-Rumi. Jalal ad-din. Discourses of Rumi. Transl. A. J. Arberry. L., 1961.

Russel. Medieval Cairo. Russel D. Medieval Cairo. L., 1962.

Ruzbehan Baqli Shirazl. Le Jasmin des fideles d'amour (Kitab-i al-'ashiqin). Ed. H. Corbin et M. No' in. Tehran-Paris, 1958.

Ruzbehan Baqli Shirazi. Shar-e Shatiyat. Commentaire sur les paradoxes des soufis. Texte persan publ. avec une introd. Bibl. Iran, 12, 1966.

Sa'di of Shiraz. Gulistan. Ed. Platts. L., 1874.

Sadler. Chishti Qawwali.- Sadler A. II7. Visit to a Chishti Qawwali-MW № 53, 1963, с. 287-292.

Sauvaget. Monuments musulmans.- Sauvagef 1. Inventaire des monuments musulmans de la ville d'Alep.-REI, № 5, 1931, с. 59-114.

Sauvaget. Les perles.-/. Sauvaget (trad). Les perles choisies d'lbn ach-Chihna. Beirut, 1933.

Sauvaire. Description.- Description de Damas. Trad. de 1'arabe par H. Sauvaire.-JA, Ser. 9, t. 3, с. 251-318, 385-501; t. 4, с. 242-331, 460-503t 5, 1895, с. 269-315, 377-411; t. 6, с. 221-313, 409-84; t. 7, 1896, с 185-285, 369-459.

Savory. The Office- Savory R. M. The Office of Khalifat al-Khulafa under the Safawtds.-JAOS, 1965, с. 497-502.

Schimmel A. Sufism und Heiligenverehrung im spatmittelalterlichen AgvDten-Fastschrift W. Caskel. Leiden, 1968.

Sell. The Faith of Islam- Sell E. The Faith of Islam, 4th Ed. Madras 1920.

Shabistari. Sa'd ad-din Mahmud. Gulshan-i raz, a Sufi Mathnawi Ed and Transl. E. H. Whinfield. L., 1880.

Sharif M. M. (Ed.). A History of Muslim Philosophy. Vol. 1-2. Wiesbaden, 1963.

Sirajul Haq. Sama and Raqs.- Sirajul Haq. Sama and Raqs of the Dervishes.- 1C, 1944, с. 111-120.

Smith Rabi' a Smith M. Rabi' a the Mystic and her Fellow-Saints in Islam. Cambridge, 1928.

Smith M An Early Mystic of Baghdad. A Study of the Life and Teaching of Harith b. Asad al-Muhasibi. L., 1935.

Smith M. Al-Ghazali the Mystic. L., 1944.

Smith M. Studies in Early Mysticism in the Near and Middle East. L" 1931.

Smith. Islam in Modern History.- Smith W. Cant-well. Islam in Modern History. Princeton, 1957.

Snouck Hurgronje C. Les confreries religieuses. La Mecque et Ie panislamisme.-Verspreide geschriften. Bonn-Leipzig-Hague, III, 1923, с. 189-206.

Snouck Hurgronje. Mecca.-Snouck Hurgronje C. Mecca in the latter Half of the Nineteenth Century. Trad. J. H. Monahan. Leiden, 1931. Mekka, Bd. 1. Die Stadt u. ihre Herren: Bd. 2. Aus dem heutigen Leben. Haag, 1888-1889.

Stein. Innermost Asia.-Stein M. Aurel. Innermost Asia. VoL 1-2. L., 1928.

Studia Islamica.- Studia Islamica. P.

Subhan. Sufism.-Subhan 1. A. Sufism: its Saints and Shrines. 1938; Revised Edn. Lucknow, 1960.

Sufism.- Sufism. A Quarterly Magazine for Seekers after Truth. Ed. by S. E. M. Green. Southhampton.

Taeschner F. Eine Schrift des Sihabaddin Suhrawardi fiber die Futuwa.Or., № 15, 1962, с. 277-280.

Taeschner F. As-Sulami's Kitab al-futuwwa.- Studia Orientalia J. Pedersen...dicata. Copenhagen, 1953.

Takle. Muslim Mysticism.- Takle I. The Approach to Muslim Mysticism.MW, № 8, 1918, с. 249-58.

Teufel J. К. Eine Lebensbeschreibung des Scheichs 'Ali-i Hamadani, gestorben 1385 (die Xulasat ul-manaqib des Maulana Nur ud-din Ca'far-i Badaxsi). Leiden, 1965.

Thorning H. Beitrage zur Kenntnis des islamischen Vereinwesens auf Grund "Bast madad at-taufiq" Berlin, 1913, (Turk. Bibl., 16); re-ed. H. Peres. Algiers. 1948.

Toynbee and Kirkwood. Turkey.- Toynbee A. J. and K.irkvsood K.. P. Turkey. L., 1926.

Trlmingham. The Influence of Islam.- Trimlngham J. S. The Influence of Islam upon Africa. London-Beirut, 1968.

Trimingham. Islam in Ethiopia.-Trimlngham. }. S. Islam in Ethiopia. L., 1952.

Trimingham. Islam in the Sudan.-Trimingham J. S. Islam in the Sudan. L., 1949.

Trimingham. Islam in West Africa-Trimingham I. S. Islam in West Africa. Oxf., 1959.

Ublcini M. A. Letters on Turkey. Transl. Lady Easthope. L., 1856.

Vambery. Travels.- Vambery H. Travels in Central Asia, N. Y., 1865.

Veccia Vaglieri. Sul "Nahj al-balagah".- Veccia- Vaglieri L. Sul "Nahj al-balagah" e sul suo compilatore as-sarif ar-radi.-AION, NS, 8, с. 1-46.

Weir T. H. The Shaikhs of Marocco in the Sixteenth Century. Edinburgh, 1904.

Wesfermarck. Ritual and Belief in Marocco.- Westermarck E. Ritual and Belief in Marocco. Vol. 1-2. L., 1926.

Wiffek. The Rise.- Wittek P. The Rise of the Ottoman Empire. L., 1938; reprint 1958.

Wustenfeld F. Die Cufiten in Sud-arabien. Gottingen, 1883.

Zhukovsky V. A. Persian Sufism-BSO (A) S, 5, 1928-1930, с; 475-88.

Ziadeh. Sanusiyah.- Ziadeh Nicola A. Sanusiyah. Leiden, 1958.