Псалтирь (на цсл. гражданским шрифтом, с ударениями)

Царь и Пророк Давид

ДАВИ́ДА ПРОРО́КА И ЦАРЯ́ ПЕСНЬ

Молитвы перед началом чтения Псалтири

Разумно да будет, како подобает особь пети Псалтирь.

Аще иерей, глаголет:

Благослове́н Бог наш, всегда́, ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в.

Кафи́сма пе́рвая

Псалом 1

Псало́м Дави́ду, не надпи́сан у евре́й

1 Блаже́н муж, и́же не и́де на сове́т нечести́вых и на пути́ гре́шных не ста, и на седа́лищи губи́телей не се́де, 2 но в зако́не Госпо́дни во́ля eго́, и в зако́не Его́ поучи́тся день и нощь. 3 И бу́дет я́ко дре́во насажде́нное при исхо́дищих вод, е́же плод свой даст во вре́мя свое́, и лист eго́ не отпаде́т, и вся, ели́ка а́ще твори́т, успе́ет. 4 Не та́ко нечести́вии, не та́ко, но я́ко прах, eго́же возмета́ет ветр от лица́ земли́. 5 Сего́ ра́ди не воскре́снут нечести́вии на суд, ниже́ гре́шницы в сове́т пра́ведных. 6 Я́ко весть Госпо́дь путь пра́ведных, и путь нечести́вых поги́бнет.

Псалом 2

Псало́м Дави́ду

1 Вску́ю шата́шася язы́цы, и лю́дие поучи́шася тще́тным? 2 Предста́ша ца́рие зе́мстии, и кня́зи собра́шася вку́пе на Го́спода и на Христа́ Его́. 3 Расто́ргнем у́зы их и отве́ржем от нас и́го их. 4 Живы́й на Небесе́х посмее́тся им, и Госпо́дь поруга́ется им. 5 Тогда́ возглаго́лет к ним гне́вом свои́м и я́ростию Свое́ю смяте́т я́. 6 Аз же поста́влен есмь Царь от Него́ над Сио́ном, горо́ю свято́ю Его́, 7 возвеща́яй повеле́ние Госпо́дне. Госпо́дь рече́ ко Мне: Сын Мой еси́ Ты, Аз днесь роди́х Тя. 8 Проси́ от Мене́, и дам Ти язы́ки достоя́ние Твое́, и одержа́ние Твое́ концы́ земли́. 9 Упасе́ши я́ жезло́м желе́зным, я́ко сосу́ды скуде́льничи сокруши́ши я́. 10 И ны́не, ца́рие, разуме́йте, накажи́теся вси судя́щии земли́. 11 Рабо́тайте Го́сподеви со стра́хом и ра́дуйтеся Ему́ с тре́петом. 12 Приими́те наказа́ние, да не когда́ прогне́вается Госпо́дь и поги́бнете от пути́ пра́веднаго, егда́ возгори́тся вско́ре я́рость Его́. Блаже́ни вси наде́ющиися Нань.

Псалом 3

1 Псало́м Дави́ду, внегда́ отбега́ше от лица́ Авессало́ма, сы́на своего́

2 Го́споди, что ся умно́жиша стужа́ющии ми? Мно́зи востаю́т на мя, 3 мно́зи глаго́лют души́ мое́й: несть спасе́ния eму́ в Бо́зе eго́. 4 Ты же, Го́споди, Засту́пник мой еси́, сла́ва моя́ и вознося́й главу́ мою́. 5 Гла́сом мои́м ко Го́споду воззва́х, и услы́ша мя от горы́ святы́я Своея́. 6 Аз усну́х, и спах, воста́х, я́ко Госпо́дь засту́пит мя. 7 Не убою́ся от тем люде́й, о́крест напа́дающих на мя. 8 Воскресни́, Го́споди, спаси́ мя, Бо́же мой, я́ко Ты порази́л еси́ вся вражду́ющыя ми всу́е: зу́бы гре́шников сокруши́л еси́. 9 Госпо́дне есть спасе́ние, и на лю́дех Твои́х благослове́ние Твое́.

Слава:

Псалом 4

1 В коне́ц, в пе́снех псало́м Дави́ду

2 Внегда́ призва́ти ми, услы́ша мя Бог пра́вды моея́, в ско́рби распространи́л мя еси́, уще́дри мя и услы́ши моли́тву мою́. 3 Сы́нове челове́честии, доко́ле тяжкосе́рдии? Вску́ю лю́бите суету́ и и́щете лжи? 4 И уве́дите, я́ко удиви́ Госпо́дь преподо́бнаго Своего́: Госпо́дь услы́шит мя, внегда́ воззва́ти ми к Нему́. 5 Гне́вайтеся, и не согреша́йте, я́же глаго́лете в сердца́х ва́ших, на ло́жах ва́ших умили́теся. 6 Пожри́те же́ртву пра́вды и упова́йте на Го́спода. 7 Мно́зи глаго́лют: кто яви́т нам блага́я? Зна́менася на нас свет лица́ Твоего́, Го́споди. 8 Дал еси́ весе́лие в се́рдце мое́м: от плода́ пшени́цы, вина́ и еле́а своего́ умно́жишася. 9 В ми́ре вку́пе усну́ и почи́ю, я́ко Ты, Го́споди, еди́наго на упова́нии всели́л мя еси́.

Псалом 5

1 О насле́дствующем, псало́м Дави́ду

2 Глаго́лы моя́ внуши́, Го́споди, разуме́й зва́ние мое́. 3 Вонми́ гла́су моле́ния моего́, Царю́ мой и Бо́же мой, я́ко к Тебе́ помолю́ся, Го́споди. 4 Зау́тра услы́ши глас мой, зау́тра предста́ну Ти, и у́зриши мя. 5 Я́ко Бог не хотя́й беззако́ния, Ты еси́: не присели́тся к Тебе́ лука́внуяй, 6 ниже́ пребу́дут беззако́нницы пред очи́ма Твои́ма: возненави́дел еси́ вся де́лающыя беззако́ние. 7 Погуби́ши вся глаго́лющыя лжу: му́жа крове́й и льсти́ва гнуша́ется Госпо́дь. 8 Аз же мно́жеством ми́лости Твоея́, вни́ду в дом Твой, поклоню́ся ко хра́му свято́му Твоему́, в стра́се Твое́м. 9 Го́споди, наста́ви мя пра́вдою Твое́ю, враг мои́х ра́ди испра́ви пред Тобо́ю путь мой. 10 Я́ко несть во усте́х их и́стины, се́рдце их су́етно, гроб отве́рст горта́нь их: язы́ки свои́ми льща́ху. 11 Суди́ им, Бо́же, да отпаду́т от мы́слей свои́х, по мно́жеству нече́стия их изри́ни я́, я́ко преогорчи́ша Тя, Го́споди. 12 И да возвеселя́тся вси упова́ющии на Тя, во век возра́дуются, и всели́шися в них, и похва́лятся о Тебе́ лю́бящии и́мя Твое́. 13 Я́ко Ты благослови́ши пра́ведника, Го́споди: я́ко ору́жием благоволе́ния венча́л еси́ нас.

Кафи́сма втора́я

Псалом 9

1 В коне́ц, о та́йных Сы́на, псало́м Дави́ду

2 Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м, пове́м вся чудеса́ Твоя́. 3 Возвеселю́ся и возра́дуюся о Тебе́, пою́ и́мени Твоему́, Вы́шний. 4 Внегда́ возврати́тися врагу́ моему́ вспять, изнемо́гут и поги́бнут от лица́ Твоего́. 5 Я́ко сотвори́л eси́ суд мой и прю мою́, сел eси́ на Престо́ле, судя́й пра́вду. 6 Запрети́л eси́ язы́ком, и поги́бе нечести́вый, и́мя eго́ потреби́л eси́ в век и в век ве́ка. 7 Врагу́ оскуде́ша oру́жия в коне́ц, и гра́ды разруши́л eси́, поги́бе па́мять eго́ с шу́мом. 8 И Госпо́дь во век пребыва́ет, угото́ва на суд Престо́л Свой, 9 и Той суди́ти и́мать вселе́нней в пра́вду, суди́ти и́мать лю́дем в правоте́. 10 И бысть Госпо́дь прибе́жище убо́гому, помо́щник во благовре́мениих, в ско́рбех. 11 И да упова́ют на Тя зна́ющии и́мя Твое́, я́ко не оста́вил eси́ взыска́ющих Тя, Го́споди. 12 По́йте Го́сподеви, живу́щему в Сио́не, возвести́те во язы́цех начина́ния Его́, 13 я́ко взыска́яй кро́ви их помяну́, не забы́ зва́ния убо́гих. 14 Поми́луй мя, Го́споди, виждь смире́ние мое́ от враг мои́х, вознося́й мя от врат сме́ртных, 15 Я́ко да возвещу́ вся хвалы́ Твоя́ во врате́х дще́ре Сио́ни, возра́дуемся о спасе́нии Твое́м. 16 Углебо́ша язы́цы в па́губе, ю́же сотвори́ша, в се́ти сей, ю́же скры́ша, увязе́ нога́ их. 17 Зна́емь eсть Госпо́дь судьбы́ творя́й, в де́лех руку́ своéю увязе́ гре́шник. 18 Да возвратя́тся гре́шницы во ад, вси язы́цы забыва́ющии Бо́га. 19 Я́ко не до конца́ забве́н бу́дет ни́щий, терпе́ние убо́гих не поги́бнет до конца́. 20 Воскресни́, Го́споди, да не крепи́тся челове́к, да су́дятся язы́цы пред Тобо́ю. 21 Поста́ви, Го́споди, законоположи́теля над ни́ми, да разуме́ют язы́цы, я́ко челове́цы суть. 22 Вску́ю, Го́споди, отстоя́ дале́че, презира́еши во благовре́мениих, в ско́рбех? 23 Внегда́ горди́тися нечести́вому, возгара́ется ни́щий, увяза́ют в сове́тех, я́же помышля́ют. 24 Я́ко хвали́мь eсть гре́шный в по́хотех души́ своея́, и оби́дяй благослови́мь eсть. 25 Раздражи́ Го́спода гре́шный, по мно́жеству гне́ва своего́ не взы́щет, несть Бо́га пред ним. 26 Оскверня́ются путие́ eго́ на вся́ко вре́мя, отъе́млются судьбы́ Твоя́ от лица́ eго́, все́ми враги́ свои́ми облада́ет. 27 Рече́ бо в се́рдце свое́м, не подви́жуся от ро́да в род без зла, 28 eго́же кля́твы уста́ eго́ по́лна суть, и го́рести и льсти, под язы́ком eго́ труд и боле́знь. 29 Приседи́т в лови́тельстве с бога́тыми в та́йных, éже уби́ти непови́ннаго, óчи eго́ на ни́щаго призира́ете. 30 Лови́т в та́йне я́ко лев во огра́де свое́й, лови́т éже восхи́тити ни́щаго, восхи́тити ни́щаго, внегда́ привлещи́ и́ в се́ти свое́й. 31 Смири́т eго́, прекло́нится и паде́т, внегда́ eму́ облада́ти убо́гими. 32 Рече́ бо в се́рдце свое́м: забы́ Бог, отврати́ лице́ Свое́, да не ви́дит до конца́. 33 Воскресни́, Го́споди Бо́же мой, да вознесе́тся рука́ Твоя́, не забу́ди убо́гих Твои́х до конца́. 34 Чесо́ ра́ди прогне́ва нечести́вый Бо́га? Рече́ бо в се́рдце свое́м: не взы́щет. 35 Ви́диши, я́ко Ты боле́знь и я́рость смотря́еши, да пре́дан бу́дет в ру́це Твои́, Тебе́ оста́влен eсть ни́щий, си́ру Ты бу́ди помо́щник. 36 Сокруши́ мы́шцу гре́шному и лука́вому, взы́щется грех eго́ и не обря́щется. 37 Госпо́дь Царь во век и в век ве́ка, поги́бнете, язы́цы, от земли́ Его́. 38 Жела́ние убо́гих услы́шал eси́, Го́споди, угото́ванию се́рдца их внят у́хо Твое́. 39 Суди́ си́ру и смире́ну, да не приложи́т ктому́ велича́тися челове́к на земли́.

Псалом 10

В коне́ц, псало́м Дави́ду

1 На Го́спода упова́х, ка́ко рече́те души́ мое́й: превита́й по гора́м, я́ко пти́ца? 2 Я́ко се, гре́шницы наляко́ша лук, угото́ваша стре́лы в ту́ле, состреля́ти во мра́це пра́выя се́рдцем. 3 Зане́ я́же Ты соверши́л eси́, oни́ разруши́ша, пра́ведник же что сотвори́? Госпо́дь во хра́ме святе́м Свое́м. 4 Госпо́дь, на Небеси́ Престо́л Его́, óчи Его́ на ни́щаго призира́ете, ве́жди Его́ испыта́ете сы́ны челове́чeския. 5 Госпо́дь испыта́ет пра́веднаго и нечести́ваго, любя́й же непра́вду ненави́дит свою́ ду́шу. 6 Одожди́т на гре́шники се́ти, oгнь и жу́пел, и дух бу́рен часть ча́ши их. 7 Я́ко пра́веден Госпо́дь, и пра́вды возлюби́, правоты́ ви́де лице́ Его́.

Слава:

Псалом 11

1 В коне́ц, о осме́й, псало́м Дави́ду

2 Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскуде́ преподо́бный, я́ко ума́лишася и́стины от сыно́в челове́ческих. 3 Су́eтная глаго́ла ки́йждо ко и́скреннему своему́, устне́ льсти́выя в се́рдце, и в се́рдце глаго́лаша зла́я. 4 Потреби́т Госпо́дь вся устны́ льсти́выя, язы́к велере́чивый, 5 ре́кшыя: язы́к наш возвели́чим, устны́ на́ша при нас суть, кто нам Госпо́дь eсть? 6 Стра́сти ра́ди ни́щих и воздыха́ния убо́гих ны́не воскресну́, глаго́лет Госпо́дь, положу́ся во спасе́ние, не обиню́ся о нем. 7Словеса́ Госпо́дня словеса́ чи́ста, сребро́ разжже́но, искуше́но земли́, очище́но седмери́цею. 8 Ты, Го́споди, сохрани́ши ны и соблюде́ши ны от ро́да сего́ и во век. 9 О́крест нечести́вии хо́дят, по высоте́ Твое́й умно́жил eси́ сы́ны челове́чeския.

Псалом 12

1 В коне́ц, псало́м Дави́ду

2 Доко́ле, Го́споди, забу́деши мя до конца́? Доко́ле отвраща́еши лице́ Твое́ от менé? 3 Доко́ле положу́ сове́ты в души́ мое́й, боле́зни в се́рдце мое́м день и нощь? Доко́ле вознесе́тся враг мой на мя? 4 При́зри, услы́ши мя, Го́споди Бо́же мой, просвети́ óчи мои́, да не когда́ усну́ в смерть, 5 да не когда́ рече́т враг мой, укрепи́хся на него́. 6 Стужа́ющии ми возра́дуются, а́ще подви́жуся. 7 Аз же на ми́лость Твою́ упова́х, возра́дуется се́рдце мое́ о спасе́нии Твое́м, воспою́ Го́сподеви благоде́явшему мне и пою́ и́мени Го́спода Вы́шняго.

Псалом 13

В коне́ц, псало́м Дави́ду

1 Рече́ безу́мен в се́рдце свое́м: несть Бог. Растле́ша и омерзи́шася в начина́ниих, несть творя́й благосты́ню. 2 Госпо́дь с Небесе́ прини́че на сы́ны челове́чeския, ви́дети, а́ще eсть разумева́яй или́ взыска́яй Бо́га. 3 Вси уклони́шася, вку́пе неключи́ми бы́ша: несть творя́й благосты́ню, несть до eди́наго. 4 Ни ли́ уразуме́ют вси де́лающии беззако́ние, снеда́ющии лю́ди моя́ в снедь хле́ба? Го́спода не призва́ша. 5 Та́мо убоя́шася стра́ха, иде́же не бе страх, я́ко Госпо́дь в ро́де пра́ведных. 6 Сове́т ни́щаго посрами́сте, Госпо́дь же упова́ние eго́ eсть. 7 Кто даст от Сио́на спасе́ние Изра́илево? 8 Внегда́ возврати́т Госпо́дь плене́ние люде́й Свои́х, возра́дуется Иа́ков, и возвесели́тся Изра́иль.

Слава:

Кафи́сма тре́тия

Псалом 17

1 В коне́ц, о́троку Госпо́дню Дави́ду, я́же глаго́ла Го́сподеви словеса́ пе́сни сея́, в день, во́ньже изба́ви его́ Госпо́дь от ру́ки всех враг его́, и из ру́ки Сау́ли, и рече́:

2 Возлюблю́ Тя, Го́споди, кре́посте моя́. 3 Госпо́дь утвержде́ние мое́, и прибе́жище мое́, и Изба́витель Moй, Бог мой, Помо́щник мой, и упова́ю на Него́, Защи́титель мой, и рог спасе́ния моего́, и Засту́пник мой. 4 Хваля́ призову́ Го́спода и от враг мои́х спасу́ся. 5 Одержа́ша мя боле́зни сме́ртныя, и пото́цы беззако́ния смято́ша мя, 6 боле́зни а́довы обыдо́ша мя, предвари́ша мя се́ти сме́ртныя. 7 И внегда́ скорбе́ти ми, призва́х Го́спода, и к Бо́гу моему́ воззва́х, услы́ша от хра́ма Свята́го Своего́ глас мой, и вопль мой пред Ним вни́дет во у́ши Его́. 8 И подви́жеся, и тре́петна бысть земля́, и основа́ния гор смято́шася и подвиго́шася, я́ко прогне́вася на ня Бог. 9 Взы́де дым гне́вом Его́, и огнь от лица́ Его́ воспла́менится, у́глие возгоре́ся от Него́. 10 И приклони́ небеса́, и сни́де, и мрак под нога́ма Его́. 11 И взы́де на Херуви́мы, и лете́, лете́ на крилу́ ве́треню. 12 И положи́ тму закро́в Свой, о́крест Его́ селе́ние Его́, темна́ вода́ во о́блацех возду́шных. 13 От облиста́ния пред Ним о́блацы проидо́ша, град и у́глие о́гненное. 14 И возгреме́ с Небесе́ Госпо́дь и Вы́шний даде́ глас Свой. 15 Низпосла́ стре́лы и разгна́ я́, и мо́лнии умно́жи и смяте́ я́. 16 И яви́шася исто́чницы водни́и, и откры́шася основа́ния вселе́нныя, от запреще́ния Твоего́, Го́споди, от дохнове́ния ду́ха гне́ва Твоего́. 17 Низпосла́ с высоты́, и прия́т мя, восприя́т мя от вод мно́гих. 18 Изба́вит мя от враго́в мои́х си́льных и от ненави́дящих мя, я́ко утверди́шася па́че мене́. 19 Предвари́ша мя в день озлобле́ния моего́, и бысть Госпо́дь утверже́ние мое́. 20 И изведе́ мя на широту́, изба́вит мя, я́ко восхоте́ мя. 21 И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю возда́ст ми. 22 Я́ко сохрани́х пути́ Госпо́дни и не нече́ствовах от Бо́га моего́. 23 Я́ко вся судьбы́ Его́ предо мно́ю и оправда́ния Его́ не отступи́ша от мене́. 24 И бу́ду непоро́чен с Ним, и сохраню́ся от беззако́ния моего́. 25 И возда́ст ми Госпо́дь по пра́вде мое́й и по чистоте́ руку́ мое́ю пред очи́ма Его́. 26 С преподо́бным преподо́бен бу́деши, и с му́жем непови́нным непови́нен бу́деши, 27 и со избра́нным избра́н бу́деши, и со стропти́вым разврати́шися. 28 Я́ко Ты лю́ди смире́нныя спасе́ши и о́чи го́рдых смири́ши. 29 Я́ко Ты просвети́ши свети́льник мой, Го́споди, Бо́же мой, просвети́ши тму мою́. 30 Я́ко Тобо́ю изба́влюся от искуше́ния и Боѓом мои́м прейду́ сте́ну. 31 Бог мой, непоро́чен путь Его́, словеса́ Госпо́дня разжже́на, Защи́титель есть всех упова́ющих на Него́. 32 Я́ко кто бог, ра́зве Го́спода? или́ кто бог, ра́зве Бо́га на́шего? 33 Бог препоясу́яй мя си́лою, и положи́ непоро́чен путь мой. 34 Соверша́яй но́зе мои́, я́ко еле́ни, и на высо́ких поставля́яй мя. 35 Науча́яй ру́це мои́ на брань, и положи́л еси́ лук ме́дян мы́шца моя́. 36 И дал ми еси́ защище́ние спасе́ния, и десни́ца Твоя́ восприя́т мя, и наказа́ние Твое́ испра́вит мя в коне́ц, и наказа́ние Твое́ то мя научи́т. 37 Ушири́л еси́ стопы́ моя́ подо мно́ю, и не изнемого́сте плесне́ мои́. 38 Пожену́ враги́ моя́, и пости́гну я́, и не возвращу́ся, до́ндеже сконча́ются. 39 Оскорблю́ их, и не возмо́гут ста́ти, паду́т под нога́ма мои́ма. 40 И препоя́сал мя еси́ си́лою на брань, спял еси́ вся востаю́щыя на мя под мя. 41 И враго́в мои́х дал ми еси́ хребе́т, и ненави́дящыя мя потреби́л еси́. 42 Воззва́ша, и не бе спаса́яй: ко Го́споду, и не услы́ша их. 43 И истню́ я́ я́ко прах пред лице́м ве́тра, я́ко бре́ние путе́й погла́жду я́. 44 Изба́виши мя от пререка́ния люде́й, поста́виши мя во главу́ язы́ков. Лю́дие, и́хже не ве́дех, рабо́таша ми. 45 В слух у́ха послу́шаша мя. Сы́нове чужди́и солга́ша ми. 46 Сы́нове чужди́и обетша́ша и охромо́ша от стезь свои́х. 47 Жив Госпо́дь, и благослове́н Бог, и да вознесе́тся Бог спасе́ния моего́. 48 Бог дая́й отмще́ние мне и покори́вый лю́ди под мя. 49 Изба́витель мой от враг мои́х гневли́вых, от востаю́щих на мя вознесе́ши мя, от му́жа непра́ведна изба́виши мя. 5 °Cего́ ра́ди испове́мся Тебе́ во язы́цех, Го́споди, и и́мени Твоему́ пою́: 51 велича́яй спасе́ния царе́ва, и творя́й ми́лость христу́ Своему́ Дави́ду, и се́мени eго́ до ве́ка.

Слава:

Псалом 18

1 В коне́ц, псало́м Дави́ду

2 Небеса́ пове́дают сла́ву Бо́жию, творе́ние же руку́ Его́ возвеща́ет твердь. 3 День дни отрыга́ет глаго́л, и нощь но́щи возвеща́ет ра́зум. 4 Не суть ре́чи, ниже́ словеса́, и́хже не слы́шатся гла́си их. 5 Во всю зе́млю изы́де веща́ние их и в концы́ вселе́нныя глаго́лы их. В со́лнце положи́ селе́ние Свое́, 6 и Той, я́ко Жени́х исходя́й от черто́га Своего́, возра́дуется, я́ко Исполи́н тещи́ путь. 7 От кра́я небесе́ исхо́д Его́, и сре́тение Его́ до кра́я небесе́, и несть и́же укры́ется теплоты́ Его́. 8 Зако́н Госпо́день непоро́чен, обраща́яй ду́шы, свиде́тельство Госпо́дне ве́рно, умудря́ющее младе́нцы. 9 Оправда́ния Госпо́дня пра́ва, веселя́щая се́рдце, за́поведь Госпо́дня светла́, просвеща́ющая о́чи. 1 °Cтрах Госпо́день чист, пребыва́яй в век ве́ка: судьбы́ Госпо́дни и́стинны, оправда́ны вку́пе, 11 вожделе́нны па́че зла́та и ка́мене че́стна мно́га, и сла́ждша па́че ме́да и со́та. 12 И́бо раб Твой храни́т я́, внегда́ сохрани́ти я́, воздая́ние мно́го. 13 Грехопаде́ния кто разуме́ет? От та́йных мои́х очи́сти мя, 14 и от чужди́х пощади́ раба́ Твоего́, а́ще не облада́ют мно́ю, тогда́ непоро́чен бу́ду и очи́щуся от греха́ вели́ка. 15 И бу́дут во благоволе́ние словеса́ уст мои́х, и поуче́ние се́рдца моего́ пред Тобо́ю вы́ну, Го́споди, Помо́щниче мой и Изба́вителю мой.

Псалом 19

1 В коне́ц, псало́м Дави́ду

2 Услы́шит тя Госпо́дь в день печа́ли, защи́тит тя и́мя Бо́га Иа́ковля. 3 По́слет ти по́мощь от Свята́го и от Сио́на засту́пит тя. 4 Помяне́т вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́ние твое́ ту́чно бу́ди. 5 Даст ти Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и весь сове́т твой испо́лнит. 6 Возра́дуемся о спасе́нии твое́м и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнит Госпо́дь вся проше́ния твоя́. 7 Ны́не позна́х, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шит eго́ с Небесе́ Свята́го Своего́, в си́лах спасе́ние десни́цы Его́. 8 Си́и на колесни́цах, и си́и на ко́нех, мы же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́м. 9 Ти́и спя́ти бы́ша и падо́ша, мы же воста́хом и испра́вихомся. 10 Го́споди, спаси́ царя́ и услы́ши ны, во́ньже а́ще день призове́м Тя.

Псалом 20

1 Псало́м Дави́ду

2 Го́споди, си́лою Твое́ю возвесели́тся царь и о спасе́нии Твое́м возра́дуется зело́. 3 Жела́ние се́рдца eго́ дал еси́ eму́, и хоте́ния устну́ eго́ не́си лиши́л eго́. 4 Я́ко предвари́л еси́ eго́ благослове́нием благосты́нным, положи́л еси́ на главе́ eго́ вене́ц от ка́мене че́стна. 5 Живота́ проси́л есть у Тебе́, и дал еси́ eму́ долготу́ дний во век ве́ка. 6 Ве́лия сла́ва eго́ спасе́нием Твои́м, сла́ву и велеле́пие возложи́ши на него́. 7 Я́ко да́си eму́ благослове́ние во век ве́ка, возвесели́ши eго́ ра́достию с лице́м Твои́м. 8 Я́ко царь упова́ет на Го́спода, и ми́лостию Вы́шняго не подви́жится. 9 Да обря́щется рука́ Твоя́ всем враго́м Твои́м, десни́ца Твоя́ да обря́щет вся ненави́дящыя Тебе́. 10 Я́ко положи́ши их я́ко пещь о́гненную во вре́мя лица́ Твоего́, Госпо́дь гне́вом Свои́м смяте́т я́, и сне́сть их огнь. 11 Плод их от земли́ погуби́ши, и се́мя их от сыно́в челове́ческих. 12 Я́ко уклони́ша на Тя зла́я, помы́слиша сове́ты, и́хже не возмо́гут соста́вити. 13 Я́ко положи́ши я́ хребе́т, во избы́тцех Твои́х угото́виши лице́ их. 14 Вознеси́ся, Го́споди, си́лою Твое́ю, воспое́м и пое́м си́лы Твоя́.

Слава:

Псалом 21

1 В коне́ц, о заступле́нии у́треннем, псало́м Дави́ду

2 Бо́же, Бо́же мой, вонми́ ми, вску́ю оста́вил мя еси́? Дале́че от спасе́ния моего́ словеса́ грехопаде́ний мои́х. 3 Бо́же мой, воззову́ во дни, и не услы́шиши, и в нощи́, и не в безу́мие мне. 4 Ты же во Святе́м живе́ши, хвало́ Изра́илева. 5 На Тя упова́ша отцы́ на́ши, упова́ша и изба́вил еси́ я́. 6 К Тебе́ воззва́ша, и спасо́шася, на Тя упова́ша, и не постыде́шася. 7 Аз же есмь червь, а не челове́к, поноше́ние челове́ков и уничиже́ние люде́й. 8 Вси ви́дящии мя поруга́ша ми ся, глаго́лаша устна́ми, покива́ша главо́ю: 9 упова́ на Го́спода, да изба́вит eго́, да спасе́т eго́, я́ко хо́щет eго́. 10 Я́ко Ты еси́ исто́ргий мя из чре́ва, упова́ние мое́ от сосцу́ ма́тере моея́. 11 К Тебе́ приве́ржен есмь от ложе́сн, от чре́ва ма́тере моея́ Бог мой еси́ Ты. 12 Да не отсту́пиши от мене́, я́ко скорбь близ, я́ко несть помога́яй ми. 13 Обыдо́ша мя тельцы́ мно́зи, юнцы́ ту́чнии одержа́ша мя. 14 Отверзо́ша на мя уста́ своя́, я́ко лев восхища́яй и рыка́яй. 15 Я́ко вода́ излия́хся, и разсы́пашася вся ко́сти моя́, бысть се́рдце мое́ я́ко воск, та́яй посреде́ чре́ва моего́. 16 И́зсше я́ко скуде́ль кре́пость моя́, и язы́к мой прильпе́ горта́ни моему́, и в персть сме́рти свел мя еси́. 17 Я́ко обыдо́ша мя пси мно́зи, сонм лука́вых одержа́ша мя, ископа́ша ру́це мои́ и но́зе мои́. 18 Исчето́ша вся ко́сти моя́, ти́и же смотри́ша и презре́ша мя. 19 Раздели́ша ри́зы моя́ себе́, и о оде́жди мое́й мета́ша жре́бий. 20 Ты же, Го́споди, не удали́ по́мощь Твою́ от мене́, на заступле́ние мое́ вонми́. 21 Изба́ви от ору́жия ду́шу мою́, и из руки́ пе́сии единоро́дную мою́. 22 Спаси́ мя от уст льво́вых и от рог единоро́жь смире́ние мое́. 23 Пове́м и́мя Твое́ бра́тии мое́й, посреде́ це́ркве воспою́ Тя. 24 Боя́щиися Го́спода, восхвали́те Его́, все се́мя Иа́ковле, просла́вите Его́, да убои́тся же от Него́ все се́мя Изра́илево. 25 Я́ко не уничижи́, ниже́ негодова́ моли́твы ни́щаго, ниже́ отврати́ лице́ Свое́ от мене́, и егда́ воззва́х к Нему́, услы́ша мя. 26 От Тебе́ похвала́ моя́, в це́ркви вели́цей испове́мся Тебе́, моли́твы моя́ возда́м пред боя́щимися Его́. 27 Ядя́т убо́зии и насы́тятся, и восхва́лят Го́спода взыска́ющии Его́, жива́ бу́дут сердца́ их в век ве́ка. 28 Помяну́тся и обратя́тся ко Го́споду вси концы́ земли́, и покло́нятся пред Ним вся оте́чествия язы́к. 29 Я́ко Госпо́дне есть ца́рствие, и Той облада́ет язы́ки. 30 Ядо́ша и поклони́шася вси ту́чнии земли́, пред Ним припаду́т вси низходя́щии в зе́млю, и душа́ моя́ Тому́ живе́т. 31 И се́мя мое́ порабо́тает Ему́, возвести́т Го́сподеви род гряду́щий. 32 И возвестя́т пра́вду Его́ лю́дем ро́ждшымся, я́же сотвори́ Госпо́дь.

Кафи́сма четве́ртая

Псалом 24

Псало́м Дави́ду

1 К Тебе́, Го́споди, воздвиго́х ду́шу мою́, Бо́же мой, на Тя упова́х, да не постыжу́ся во век, ниже́ да посмею́т ми ся врази́ мои́, 2 и́бо вси терпя́щии Тя не постыдя́тся. 3 Да постыдя́тся беззако́ннующии вотще́. 4 Пути́ Твоя́, Го́споди, скажи́ ми, и стезя́м Твои́м научи́ мя. 5 Наста́ви мя на и́стину Твою́, и научи́ мя, я́ко Ты еси́ Бог Спас мой, и Тебе́ терпе́х весь день. 6 Помяни́ щедро́ты Твоя́, Го́споди, и ми́лости Твоя́, я́ко от ве́ка суть. 7 Грех ю́ности моея́, и неве́дения моего́ не помяни́, по ми́лости Твое́й помяни́ мя Ты, ра́ди бла́гости Твоея́, Го́споди. 8 Благ и прав Госпо́дь, сего́ ра́ди законоположи́т согреша́ющым на пути́. 9 Наста́вит кро́ткия на суд, научи́т кро́ткия путе́м Свои́м. 10 Вси путие́ Госпо́дни ми́лость и и́стина, взыска́ющым заве́та Его́, и свиде́ния Его́. 11 Ра́ди и́мене Твоего́, Го́споди, и очи́сти грех мой, мног бо есть. 12 Кто есть челове́к боя́йся Го́спода? Законоположи́т eму́ на пути́, eго́же изво́ли. 13 Душа́ eго́ во благи́х водвори́тся, и се́мя eго́ насле́дит зе́млю. 14 Держа́ва Госпо́дь боя́щихся Его́, и заве́т Его́ яви́т им. 15 О́чи мои́ вы́ну ко Го́споду, я́ко Той исто́ргнет от се́ти но́зе мои́. 16 При́зри на мя и поми́луй мя, я́ко единоро́д и нищ есмь аз. 17 Ско́рби се́рдца моего́ умно́жишася, от нужд мои́х изведи́ мя. 18 Виждь смире́ние мое́, и труд мой, и оста́ви вся грехи́ моя́. 19 Виждь враги́ моя́, я́ко умно́жишася, и ненавиде́нием непра́ведным возненави́деша мя. 2 °Cохрани́ ду́шу мою́, и изба́ви мя, да не постыжу́ся, я́ко упова́х на Тя. 21 Незло́бивии и пра́вии прилепля́хуся мне, я́ко потерпе́х Тя, Го́споди, 22 Изба́ви, Бо́же, Изра́иля от всех скорбе́й eго́.

Псалом 25

Псало́м Дави́ду

1 Суди́ ми, Го́споди, я́ко аз незло́бою мое́ю ходи́х, и на Го́спода упова́я, не изнемогу́. 2 Искуси́ мя, Го́споди, и испыта́й мя, разжзи́ утро́бы моя́, и се́рдце мое́. 3 Я́ко ми́лость Твоя́ пред очи́ма мои́ма есть, и благоугоди́х во и́стине Твое́й. 4 Не седо́х с со́нмом су́етным, и со законопресту́пными не вни́ду. 5 Возненави́дех це́рковь лука́внующих, и с нечести́выми не ся́ду. 6 Умы́ю в непови́нных ру́це мои́, и обы́ду же́ртвенник Твой, Го́споди. 7 Е́же услы́шати ми глас хвалы́ Твоея́, и пове́дати вся чудеса́ Твоя́. 8 Го́споди, возлюби́х благоле́пие до́му Твоего́ и ме́сто селе́ния сла́вы Твоея́. 9 Да не погуби́ши с нечести́выми ду́шу мою́, и с му́жи крове́й живо́т мой. 10 И́хже в руку́ беззако́ния, десни́ца их испо́лнися мзды. 11 Аз же незло́бою мое́ю ходи́х, изба́ви мя, Го́споди, и поми́луй мя. 12 Нога́ моя́ ста на правоте́: в це́рквах благословлю́ Тя, Го́споди.

Псалом 26

Псало́м Дави́ду, пре́жде пома́зания

1 Госпо́дь просвеще́ние мое́ и Спаси́тель мой, кого́ убою́ся? Госпо́дь Защи́титель живота́ моего́, от кого́ устрашу́ся? 2 Внегда́ приближа́тися на мя зло́бующым, е́же сне́сти пло́ти моя́, оскорбля́юшии мя, и врази́ мои́, ти́и изнемо́гоша и падо́ша. 3 А́ще ополчи́тся на мя полк, не убои́тся се́рдце мое́, а́ще воста́нет на мя брань, на Него́ аз упова́ю. 4 Еди́но проси́х от Го́спода, то взыщу́: е́же жи́ти ми в дому́ Госпо́дни вся дни живота́ моего́, зре́ти ми красоту́ Госпо́дню и посеща́ти храм святы́й Его́. 5 Я́ко скры мя в селе́нии Свое́м в день зол мои́х, покры́ мя в та́йне селе́ния Своего́, на ка́мень вознесе́ мя. 6 И ны́не се вознесе́ главу́ мою́, на враги́ моя́: обыдо́х и пожро́х в селе́нии Его́ же́ртву хвале́ния и воскликнове́ния, пою́ и воспою́ Го́сподеви. 7 Услы́ши, Го́споди, глас мой, и́мже воззва́х: поми́луй мя и услы́ши мя. 8 Тебе́ рече́ се́рдце мое́, Го́спода взыщу́. Взыска́ Тебе́ лице́ мое́, лица́ Твоего́, Го́споди, взыщу́. 9 Не отврати́ лица́ Твоего́ от мене́ и не уклони́ся гне́вом от раба́ Твоего́: помо́щник мой бу́ди, не отри́ни мене́, и не оста́ви мене́, Бо́же Спаси́телю мой. 10 Я́ко оте́ц мой и ма́ти моя́ оста́виста мя, Госпо́дь же восприя́т мя. 11 Законоположи́ ми, Го́споди, в пути́ Твое́м и наста́ви мя на стезю́ пра́вую враг мои́х ра́ди. 12 Не преда́ждь мене́ в ду́шы стужа́ющих ми, я́ко воста́ша на мя свиде́теле непра́веднии и солга́ непра́вда себе́. 13 Ве́рую ви́дети блага́я Госпо́дня на земли́ живы́х. 14 Потерпи́ Го́спода, мужа́йся и да крепи́тся се́рдце твое́, и потерпи́ Го́спода.

Слава:

Псалом 27

Псало́м Дави́ду

1 К Тебе́, Го́споди, воззову́, Бо́же мой, да не премолчи́ши от мене́, да не когда́ премолчи́ши от мене́: и уподо́блюся низходя́щым в ров. 2 Услы́ши, Го́споди, глас моле́ния моего́, внегда́ моли́ти ми ся к Тебе́, внегда́ возде́ти ми ру́це мои́ ко хра́му свято́му Твоему́. 3 Не привлецы́ мене́ со гре́шники и с де́лающими непра́вду не погуби́ мене́, глаго́лющими мир с бли́жними свои́ми, зла́я же в сердца́х свои́х. 4 Даждь им, Го́споди, по дело́м их, и по лука́вству начина́ний их: по дело́м руку́ их даждь им: возда́ждь воздая́ние их им. 5 Я́ко не разуме́ша в дела́ Госпо́дня и в дела́ руку́ Его́: разори́ши я́, и не сози́ждеши я́. 6 Благослове́н Госпо́дь, я́ко услы́ша глас моле́ния моего́. 7 Госпо́дь Помо́щник мой, и Защи́титель мой: на Него́ упова́ се́рдце мое́, и помо́же ми, и процвете́ плоть моя́, и во́лею мое́ю испове́мся Ему́. 8 Госпо́дь утвержде́ние люде́й Свои́х, и Защи́титель спасе́ний христа́ Своего́ есть. 9 Спаси́ лю́ди Твоя́ и благослови ́достоя́ние Твое́, и упаси́ я́, и возми́ я́ до ве́ка.

Псалом 28

Псало́м Дави́ду, исхо́да ски́нии

1 Принеси́те Го́сподеви сы́нове Бо́жии, принеси́те Го́сподеви, сы́ны о́вни, принеси́те Го́сподеви сла́ву и честь. 2 Принеси́те Го́сподеви сла́ву и́мени Его́, поклони́теся Го́сподеви во дворе́ святе́м Его́. 3 Глас Госпо́день на вода́х, Бог сла́вы возгреме́, Госпо́дь на вода́х мно́гих. 4 Глас Госпо́день в кре́пости, глас Госпо́день в великоле́пии. 5 Глас Го́спода, сокруша́ющаго ке́дры, и стры́ет Госпо́дь ке́дры Лива́нския: 6 и истни́т я́ я́ко тельца́ Лива́нска, и возлю́бленный я́ко сын единоро́жь. 7 Глас Го́спода, пресеца́ющаго пла́мень огня́. 8 Глас Го́спода, стряса́ющаго пусты́ню, и стрясе́т Госпо́дь пусты́ню Кадди́йскую. 9 Глас Госпо́день сверша́ющий еле́ни, и откры́ет дубра́вы, и в хра́ме Его́ вся́кий глаго́лет сла́ву. 10 Госпо́дь пото́п населя́ет, и ся́дет Госпо́дь Царь в век. 11 Госпо́дь кре́пость лю́дем Свои́м даст, Госпо́дь благослови́т лю́ди Своя́ ми́ром.

ПЕ́СНИ СВЯЩЕ́ННАГО ПИСА́НИЯ

ПЕ́СНЬ ПЕ́РВАЯ

Пе́снь Моисе́ова о Исхо́де.

Вку́пе погрузи́в фарао́на, Моисе́й глаго́лет:

Го́сподеви пое́м, сла́вно бо просла́вися.

Пое́м Го́сподеви, сла́вно бо просла́вися: коня́ и вса́дника ве́рже в мо́ре.

ПЕ́СНЬ ВТОРА́Я

Подобает ведати, яко 2-я песнь никогдаже стихословится, токмо во единой великой четыредесятнице во вторник: стихословим же ю даже до конца.

К тропарям же, единому коемуждо глаголем:

Сла́ва Тебе́, Бо́же наш, сла́ва Тебе́.

Зако́ну пи́сану па́ки, песнь Моисе́ова.

Пе́снь Моисе́ова о второзако́нии.

ПЕ́СНЬ ТРЕ́ТИЯ

Моли́тва А́нны ма́тере Саму́ила проро́ка.

Бо́га почита́ет непло́ды ражда́ющая стра́нно.

Свят еси́, Го́споди, и Тя пое́т дух мой.

Утверди́ся се́рдце мое́ во Го́споде, вознесе́ся рог мой о Бо́зе мое́м: разшири́шася уста́ моя́ на враги́ моя́, возвесели́хся о спасе́нии Твое́м.

ПЕ́СНЬ ЧЕТВЕ́РТАЯ

Моли́тва Авваку́ма проро́ка.

Сло́ва истоща́ние Авваку́м сказу́ет.

Сла́ва си́ле Твое́й, Го́споди.

Го́споди, услы́шах слух Твой и убоя́хся; Го́споди, разуме́х дела́ Твоя́ и ужасо́хся.

ПЕ́СНЬ ПЯ́ТАЯ

Моли́тва Иса́ии проро́ка.

Иса́ии прорече́ние, моли́тва вя́щши:

Го́споди, Бо́же наш, мир даждь нам.

От но́щи у́тренюет дух мой к Тебе́, Бо́же, зане́ свет повеле́ния Твоя́ на земли́.