Хроники незабытых дней

Гросман Владимир

Ñâåòëîé ïàìÿòè ðîäèòåëåé –

Âîëêîâîé Ëþäìèëû Íèêîëàåâíû,

Ãðîñìàíà Ìèõàèëà Èçðàèëåâè÷à,

ïîñâÿùàþ

Â. Ãðîñìàí â áàðå îòåëÿ «Øåðàòîí», Áîìáåé. 1984 ã.

Øàðæ Íàðàñèìõè Ðàî.